สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127214663) | งบประมาณ 1,575,700.00
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม Boilor Industrial Plant System Laboratoty จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127212721) | งบประมาณ 3,200,000.00
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการจัดค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์(English-Mate-Scince)ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127212517) | งบประมาณ 983,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเรือไฟเบอร์กลาสเก็บขนมูลฝอย ขนาด 2 x 8 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ชนิด 4 จังหวะ พร้อมอุปกรณ์ 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127211549) | งบประมาณ 1,850,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวังน้อย    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานและสถานีไฟฟ้าวังน้อย 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127210355) | งบประมาณ 754,992.00
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ศพด.ปากคลองบางปลากด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127210350) | งบประมาณ 833,000.00
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127210129) | งบประมาณ 1,377,600.00
จังหวัดปทุมธานี    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127208373) | งบประมาณ 4,730,200.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ (งานงดจ่ายไฟ) กฟอ.พสค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127202585) | งบประมาณ 992,960.00
กรุงเทพมหานคร    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127200184) | งบประมาณ 848,000.00
กรมการศาสนา    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127197929) | งบประมาณ 1,835,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127197659) | งบประมาณ 1,288,000.00
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา โครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127196866) | งบประมาณ 3,631,900.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตเกมเปิดโลกปตท. สผ. (PTTEP Recruitment Game) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127194133) | งบประมาณ 1,200,000.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อSQL Server Standard รวม SA และ Windows Server External Connector ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127180821) | งบประมาณ 900,000.00
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำเข็มที่ระลึกปฏิบัติงานฯ และโล่ประกาศเกียรติคุณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127166941) | งบประมาณ 1,448,900.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ไกร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127165376) | งบประมาณ 513,600.00
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างบริการจัดทำ Payroll และ Tax ให้พนักงาน PTTOR ที่ปฏิบัติงานในต่างประเทศ ปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127158387) | งบประมาณ 894,841.00
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับงานวิเคราะห์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127141148) | งบประมาณ 545,700.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจัดงานประชุมด้านความมั่นคง ปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 (2019 PTTEP SSHE Forum) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127140681) | งบประมาณ 1,284,000.00
กรมท่าอากาศยาน    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออะไหล่สะพานเทียบเครื่องบิน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127139099) | งบประมาณ 2,000,000.00
กรมท่าอากาศยาน    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อถุงกระบอกทิศทางลม โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127138982) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127124276) | งบประมาณ 3,864,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยที่รถบรรทุกขยะมูลฝอย ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระยา เก็บมาจากพื้นที่ในเขตตำบลท่าพระยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127120736) | งบประมาณ 600,000.00
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนขยาย (Storage Expansion) พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127104529) | งบประมาณ 700,000.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องลำดับภาพ ความคมชัดสูง แบบเคลื่อนที่ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127103526) | งบประมาณ 970,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อตู้อุ่นน้ำเกลือ จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127101805) | งบประมาณ 730,000.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาด 40 วัตต์ จำนวน 34 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127100341) | งบประมาณ 1,020,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127099774) | งบประมาณ 9,259,000.00
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมอุณหภูมิลบ ๒๐ องศา พร้อมติดตั้ง ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127097027) | งบประมาณ 1,500,000.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดรับภาพดิจิตอล (Digital Sensor) จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127096327) | งบประมาณ 600,000.00
กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและไม้อัดยาง จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127096177) | งบประมาณ 1,560,000.00
กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (ใช้ศูนย์ฯ) จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127095469) | งบประมาณ 3,317,600.00
จังหวัดสมุทรสาคร    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 8 รายการภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127094357) | งบประมาณ 729,900.00
กรมทางหลวง โดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๓ (ปทุมธานี)    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อลวดเหล็กตีเกลียว จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในโครงการงานขยายความกว้างสะพาน ในทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ ตอน บางบัวทอง - ลาดบัวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127092244) | งบประมาณ 1,935,500.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127090111) | งบประมาณ 7,062,000.00
กองบัญชาการกองทัพไทย    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ให้กับ ผท.ทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127089384) | งบประมาณ 2,121,800.00
กรุงเทพมหานคร    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127083262) | งบประมาณ 1,980,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบปรับสภาวะห้องปฎิบัติการอาคารวิจัยและพัฒนา ๑ พร้อมติดตั้ง (ตามรายละเอียดแนบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127083085) | งบประมาณ 50,962,900.00
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127082705) | งบประมาณ 768,000.00
สำนักงานประกันสังคม    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127077777) | งบประมาณ 8,496,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127067326) | งบประมาณ 1,288,000.00
ธนาคารแห่งประเทศไทย    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการงานเลี้ยงรับรอง งานห้องประชุม และงานพิธีการต่าง ๆ ภายในธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127060699) | งบประมาณ 36,235,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาและทำความสะอาดป้ายชนิดแขวนเหนือผิวจราจรในพื้นที่พระนครใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127058515) | งบประมาณ 1,880,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออุทัย    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127058119) | งบประมาณ 503,328.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อตู้อบรมควัน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ตู้) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127053275) | งบประมาณ 2,140,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127053159) | งบประมาณ 2,400,000.00
กรมชลประทาน    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ (สคก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127052636) | งบประมาณ 2,576,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวง    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังขยะพลาสติก รูปทรงกระบอก มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127051164) | งบประมาณ 724,800.00
การเคหะแห่งชาติ    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบริหารโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางจังหวัดชลบุรี (บ้านบึง 3) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 จำนวน 292 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127050446) | งบประมาณ 515,088.00
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อห้องเย็น (Cold Room) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (๑ ห้อง) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127049959) | งบประมาณ 1,200,000.00
สถาบันบำราศนราดูร    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อFluticasone furoate ๒๗.๕ mcg/๑ dose nasal spray,suspension,๑๒๐ dose bottle (๕๑๙๙๙๙๙๙-๖๙๒๕๑๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127049216) | งบประมาณ 1,602,860.00
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) เอกมัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127044006) | งบประมาณ 1,649,997.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติรถยนต์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127040889) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและทำความสะอาดป้ายชนิดแขวนเหนือผิวจราจรในพื้นที่ธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127038545) | งบประมาณ 945,000.00
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (แบบขาว) ขนาดเอ ๔ หนาไม่น้อยกว่า ๘๐ แกรม จำนวน ๓๓,๐๐๐ รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127035935) | งบประมาณ 3,300,000.00
สถาบันบำราศนราดูร    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อDiosmin ๔๕๐ mg+hesperidin ๕๐ mg film-coated tablet, ๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๐๔๗๐๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127035120) | งบประมาณ 1,284,000.00
สถาบันบำราศนราดูร    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อGabapentin ๖๐๐ mg film-coated tablet,๑ tablet (๕๑๙๙๙๙๙๙-๓๘๘๗๒๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127032199) | งบประมาณ 2,919,000.00
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อกล้องดักถ่ายภาพ (Camera Trap) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127027034) | งบประมาณ 3,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด ๒๐๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127025834) | งบประมาณ 10,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถตรวจการดับเพลิง จำนวน ๑ คัน สำหรับใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127023082) | งบประมาณ 2,000,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเก้าอี้แถวพนักพิงที่นั่งเหล็ก จำนวน ๑๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127012335) | งบประมาณ 895,300.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้าของชั้นดิน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127009374) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาและทำความสะอาดป้ายชนิดแขวนเหนือผิวจราจรในพื้นที่พระนครเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127003487) | งบประมาณ 1,880,000.00
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการทัศนศึกษาและดูงาน ณ สาธารณรัฐอิตาลี ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์แรงงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117494100) | งบประมาณ 2,030,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117483297) | งบประมาณ 1,600,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 5,000 โด๊ส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117467605) | งบประมาณ 550,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ประจำตำบลบึงกาสาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117467295) | งบประมาณ 3,623,697.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตาพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117466709) | งบประมาณ 5,000,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศ์ 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพและแสดงผล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117448034) | งบประมาณ 950,000.00
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 47 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117426927) | งบประมาณ 700,000.00
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด    14 ธ.ค. 2561
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนักกระดาษ 70 แกรม (มอก.) จำนวน 8,400 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 61117423961) | งบประมาณ 756,000.00
สถาบันบำราศนราดูร    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117407965) | งบประมาณ 1,779,624.00
การเคหะแห่งชาติ    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบริหารชุมชน (อาคารแนวราบ) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางจังหวัดชลบุรี (บ้านบึง 2) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 จำนวน 568 หน่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117385754) | งบประมาณ 1,001,952.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วย 3 ไก จำนวน 30 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117378190) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดการสะท้อนกลับของเสียงในหูชั้นในและตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117378074) | งบประมาณ 600,000.00
กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบก    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันคอตีบและบาดทะยัก(Diptheria and TetanusVaccine) ขนาดบรรจุ 5 มล. จำนวน 10,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117354798) | งบประมาณ 1,200,000.00
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ หมวดแขน - ขาเทียม จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117351403) | งบประมาณ 6,530,000.00
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษา MA ห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117351136) | งบประมาณ 700,000.00
กรมธนารักษ์    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำกล่องบรรจุเหรียญกาชาดสมนาคุณ จำนวน 2 ประเภท รวม 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117339593) | งบประมาณ 1,533,946.04
กองทัพบก โดยกรมแพทย์ทหารบก    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาทางพยาธิ จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117334534) | งบประมาณ 2,438,315.00
โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    14 ธ.ค. 2561
      เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และส่วนวิเคราะห์ปริมาณก๊าซขณะดมยาสลบพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ จำนวน ๔ เครื่อง (เลขที่โครงการ : 61117328443) | งบประมาณ 6,800,000.00
จังหวัดสมุทรสาคร    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานแบบประกอบพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการและฝีมือแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117321692) | งบประมาณ 890,000.00
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานแก้ไขซ่อมความเสียหายผนังแท็งค์น้ำดี ถังที่ 2 บริเวณภายในและภายนอกห้องเครื่องชั้น 11 โซน C อาคารจัตุรัสจามจุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117321317) | งบประมาณ 730,000.00
การประปานครหลวง    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องวัดอัตราการไหลของกระแสน้ำ และระดับน้ำอัตโนมัติ ณ จุดรับน้ำดิบท่าม่วง และสถานีสูบน้ำดิบบางเลน จำนวน 1 ระบบ เลขที่ ฝนส.ซล.01/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117318664) | งบประมาณ 4,280,000.00
กรมเจ้าท่า    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๑๓๐๓ จำนวน ๗๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117317231) | งบประมาณ 9,901,700.00
จังหวัดนครปฐม    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117314862) | งบประมาณ 1,975,800.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องฝึกปฏิบัติการตรวจจอประสาทตาทางอ้อม โดยจำลองให้เสมือนจริง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117306683) | งบประมาณ 3,500,000.00
กรมเจ้าท่า    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างซ่อมทำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๘๐๓ จำนวน ๔๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117297591) | งบประมาณ 9,066,100.00
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117293988) | งบประมาณ 2,592,900.00
การประปานครหลวง    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อแหวนยางยีโบลท์ AC, PVC จำนวน 9 รายการ งานเลขที่ ซท.66/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117280978) | งบประมาณ 4,823,153.40
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อระบบรับส่งสัญญาณภาพดิจิตอล พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117274881) | งบประมาณ 4,611,700.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117269037) | งบประมาณ 14,165,730.00
การเคหะแห่งชาติ    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างผลิตข่าวและเผยแพร่ข่าวทางสถานีโทรทัศน์ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117264363) | งบประมาณ 700,000.00
กรมปศุสัตว์    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบรวบรวมติดตาม ตรวจสอบใบอนุญาตและสินค้าด้านปศุสัตว์ ด้วยเทคโนโลยี BLockchain แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117237809) | งบประมาณ 8,545,400.00
กรมชลประทาน    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดคำสั่งประยุกต์สำหรับจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับเครื่องแม่ข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117235635) | งบประมาณ 6,100,000.00
การประปานครหลวง    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อซื้อตู้อบยางสำหรับการทดสอบ ปีงบประมาณ 2561 สัญญา ซล.ฝมส.3/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117140499) | งบประมาณ 1,605,000.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อชุดเลี้ยงหนูไมซ์ภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117131432) | งบประมาณ 3,500,000.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117100577) | งบประมาณ 2,140,000.00
กรุงเทพมหานคร    14 ธ.ค. 2561
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 4 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107289246) | งบประมาณ 7,920,000.00