สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057319463) | งบประมาณ 950,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน และ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057308539) | งบประมาณ 2,102,000.00
เทศบาลเมืองบางคูวัด    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบถังคอนเทนเนอร์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057307380) | งบประมาณ 4,000,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อยา octocog alfa 500 iu powder and solvent for solution for injection, 1 vial จำนวน 800 VIAL ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057305552) | งบประมาณ 4,776,480.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริการตัดหญ้า ดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ ณ ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057304763) | งบประมาณ 1,317,600.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการคัดแยกขยะมูลฝอยและฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สำหรับศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โซนที่ ๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057304020) | งบประมาณ 4,767,200.00
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057303409) | งบประมาณ 2,591,000.00
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057300965) | งบประมาณ 700,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดโลหะดามกระดูก จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057296437) | งบประมาณ 3,275,500.00
กรมการขนส่งทหารบก    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำมันอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองอากาศยาน จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057279174) | งบประมาณ 2,960,280.00
สายงานบริหารเทคโนโลยีและองค์ความรู้ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างการจ้างบริการจัดงาน PTTEP KM Week 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057277761) | งบประมาณ 4,012,500.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสมบัติทางกายภาพของเส้นใยนาโน (Nanotensile Tester) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057277679) | งบประมาณ 3,050,000.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒ ผ่านสื่อสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057275476) | งบประมาณ 3,950,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดเครนอเนกประสงค์ ดีเซลเทท้าย ๔ ตัน ๖ ล้อ ๔,๐๐๐ ซีซี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057270404) | งบประมาณ 2,950,000.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๒ ผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057269107) | งบประมาณ 2,000,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าใช้สิทธิ LINE DATA OFFICIAL ACCOUNT (LINE OA) การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057262876) | งบประมาณ 995,100.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057242178) | งบประมาณ 2,400,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดรวมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ชนิดติดเพดาน จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057232243) | งบประมาณ 1,680,000.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความต่อเนื่องของระบบตรวจวัดระยะไกลทางทะเลและชายฝั่งใน 17 พื้นที่ชายฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057226723) | งบประมาณ 2,500,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อขอจัดซื้อ ขาตั้งโรลสายไฟปรับสูงต่ำได้ จำนวน 69 ชุด (MP 074/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057220576) | งบประมาณ 767,832.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายอุปกรณ์งานจำหน่าย    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อขอจัดซื้อ Air Compressor จำนวน 2 ชุด (MP 073/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057219304) | งบประมาณ 1,709,860.00
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับสร้างต้นแบบและทดสอบประสิทธิภาพ สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057217064) | งบประมาณ 750,000.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จำนวน 43 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057210487) | งบประมาณ 1,501,500.00
บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างตรวจอาชีวอนามัย ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057205202) | งบประมาณ 4,850,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร จำนวน ๗ ซุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057173495) | งบประมาณ 1,155,000.00
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ e - Dataset Reporting ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057173279) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ สำหรับใช้งานในภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057172712) | งบประมาณ 1,083,500.00
จังหวัดอ่างทอง    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพเอกซเรย์ดิจิตอล (DR Digital Radiography) พร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057164662) | งบประมาณ 1,920,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการสร้างภาพลักษณ์และสร้างการตระหนักรู้ในตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057163348) | งบประมาณ 1,950,000.00
กรุงเทพมหานคร    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออมัลกัมแคปซูลสำเร็จรูป จำนวน 100,000 แคปซูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057148854) | งบประมาณ 2,500,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว จำนวน 120,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057130208) | งบประมาณ 675,000.00
กรมทางหลวง    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเช่าบริการสำหรับระบบสำรวจปริมาณจราจรชนิดติดตั้งถาวรและศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057122610) | งบประมาณ 464,000.00
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057122530) | งบประมาณ 850,000.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบพัฒนาความสามารถของเครื่องแม่ข่าย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057119002) | งบประมาณ 6,500,000.00
กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตของเครื่อง Handheld (โทรศัพท์มือถือ) สำหรับระบบตรวจแรงงานประมงในทะเล THAI-MECC DILEP จำนวน ๒๐๘ เลขหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057115057) | งบประมาณ 748,800.00
การประปานครหลวง    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานติดตั้งประปา งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ ขนาดตั้งแต่ ศก. 1/2 - 1 1/2 นิ้ว และงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ จำนวน 1 งาน สัญญาเลขที่ ตม14-06(62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057110269) | งบประมาณ 1,510,968.40
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมมวยไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057109981) | งบประมาณ 1,000,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057101662) | งบประมาณ 2,135,666.67
การประปานครหลวง    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้องานระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057091419) | งบประมาณ 2,105,546.00
สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระบบอ่านอัตโนมัติ Automatic Meter Reading (AMR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057089077) | งบประมาณ 7,300,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายแบบขยายเอง ด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ (SELF Expandible cover stent graft) จำนวน 15 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057088752) | งบประมาณ 1,425,000.00
เทศบาลตำบลธัญบุรี    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบกระจายเสียงชนิดไร้สายภายในชุมชนเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057087681) | งบประมาณ 30,000,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อแก๊ส จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057084537) | งบประมาณ 950,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าระบบเพาะเลี้ยงพืชด้วยอาหารเหลวแบบขวดคู่อัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057083593) | งบประมาณ 850,000.00
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างบริการรักษาความสะอาดที่อาคารภายใต้ บน.2.3 จำนวน 22 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057061345) | งบประมาณ 5,278,609.60
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบท่อน้ำนอกอาคาร และระบบสูบส่งน้ำเสีย ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057049743) | งบประมาณ 1,999,992.00
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการตกแต่งสถานที่จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057038966) | งบประมาณ 2,000,000.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อยา Paclitaxel จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057037060) | งบประมาณ 3,815,941.00
จังหวัดปทุมธานี    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร โรงพยาบาลปทุมธานี จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057024390) | งบประมาณ 6,600,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อยา dutasteride 500 mcg capsule, soft, 1 capsule จำนวน 204,000 CAP ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057023920) | งบประมาณ 7,916,281.20
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อยา Carboplatin จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057020693) | งบประมาณ 2,033,000.00
เทศบาลนครอ้อมน้อย    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057011566) | งบประมาณ 2,700,000.00
โรงเรียนสตรีนนทบุรี    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างระบบบริการบัตรนักเรียนดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047437648) | งบประมาณ 1,040,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อแท่งห้ามล้อรถจักร GE ชนิด High Phosphorus ตามแผนผังเลขที่ 4001 D4-1001/4 จำนวน 7,000 แท่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047408949) | งบประมาณ 3,969,700.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งและรื้อถอนระบบสำรองไฟฟ้า ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก กฟผ. พร้อมรับประกัน 1 ปี และงานให้บริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขต่อเนื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047405125) | งบประมาณ 31,458,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ๗๗ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047399118) | งบประมาณ 6,184,310.00
กรุงเทพมหานคร    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 7 ซุ้ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047395269) | งบประมาณ 945,280.00
กรุงเทพมหานคร    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องยึดกะโหลกศีรษะขณะผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047394996) | งบประมาณ 850,000.00
จังหวัดสมุทรปราการ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจนับแยกชนิดเม็ดเลือด จำนวน 50,000 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047385053) | งบประมาณ 1,125,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการให้บริการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมนนทบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047331407) | งบประมาณ 12,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - รถแทรกเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่ิอน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (กันเงินงบประมาณปี 2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047325163) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมทัศนคติ ค่านิยม แบบแผนความเชื่อ ความโน้มเอียงด้านการเมืองการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047323752) | งบประมาณ 5,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047295491) | งบประมาณ 868,000.00
จังหวัดนครปฐม    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047294477) | งบประมาณ 4,050,000.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ ที่สถานีไฟฟ้าย่อยและสถานีรับ-จ่ายน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047275822) | งบประมาณ 578,870.00
สถาบันโรคทรวงอก    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อOlmesartan 20 mg. tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047139576) | งบประมาณ 1,752,981.00
เทศบาลตำบลเสาธงหิน    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันได จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047127247) | งบประมาณ 65,000,000.00
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ FTTH ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047105427) | งบประมาณ 2,500,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อเตียงผ่าตัดศัลยศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047047814) | งบประมาณ 4,500,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 4 รายการ (ว.594/62)โดยการทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62047004698) | งบประมาณ 8,886,820.80
กรมธนารักษ์    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักบนสายพาน ชั่งได้ไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037543803) | งบประมาณ 2,300,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เซอร์กิตเบรคเกอร์ จำนวน 1 ชุดตามรหัสจัดหาเลขที่ PM2-4508-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037533535) | งบประมาณ 2,568,000.00
การท่าเรือแห่งประเทศไทย    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้องานซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า (Uninterruptible Power Supply) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037494965) | งบประมาณ 8,858,000.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิด ๓ ก๊าซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037335869) | งบประมาณ 3,600,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ 24kV CT 50/5A (OUTDOOR) (CODE 6120-627-05000) จำนวน 200 ชุดตามรหัสจัดหาเลขที่ MP2-8971-FGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037300651) | งบประมาณ 4,263,094.00
ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกโปรตีน FPLC จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037286977) | งบประมาณ 4,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออุปกรณ์หาเคเบิลชำรุด (High Voltage Bridge) จำนวน 2 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ PM2-4500-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037185141) | งบประมาณ 1,926,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาแบบรวมอะไหล่ ระบบงานผังระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Diagram) พร้อม Software ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037133610) | งบประมาณ 1,500,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมอัตโนมัติ สำหรับรีโคลสเซอร์แบบอิเล็คทรอนิคส์ จำนวน 128 ชุด เลขที่ กฟภ.กจต.ป(รค)-002-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037111649) | งบประมาณ 26,244,318.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สิ้นเปลืองสายแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ว.590/62) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027446238) | งบประมาณ 2,550,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับปลด-สับชุดคาปาซิเตอร์แบบควบคุมด้วยค่าวาร์ ชนิดสวิตช์เปิดได้เมื่อมีโหลด แบบแวคคิวอัม 3 เฟส ระบบ 22 เควี 200 แอมป์ จำนวน 109 ชุด และระบบ 33 เควี 135 แอมป์ จำนวน 30 ชุด เลขที่ กฟภ.กจต.ป(สว)-005-2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027357924) | งบประมาณ 77,241,588.00
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพ สำหรับพัฒนาวิธีการวัดที่เป็นมาตรวิทยาขั้นสูง (ระยะที่ 2) CH-16 ชุดวิเคราะห์ตัวอย่างอินทรีย์เคมีและอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027221906) | งบประมาณ 8,500,000.00
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพ สำหรับพัฒนาวิธีการวัดที่เป็นมาตรวิทยาขั้นสูง (ระยะที่ 2) CH-13 เครื่องวิเคราะห์และแยกสารชนิด GC/MS/MS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027216666) | งบประมาณ 8,500,000.00
เทศบาลตำบลธัญบุรี    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด ภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027176988) | งบประมาณ 15,000,000.00
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายผู้ป่วย จำนวน 24 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027046414) | งบประมาณ 718,400.00
สถาบันโรคทรวงอก    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อยา Salmeterol 25 mcg. and Fluticasone 125 mcg. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017330492) | งบประมาณ 1,498,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อ24 kV CT DUAL RATIO 150-300/5A (INDOOR) (CODE 6120-626-79050) จำนวน 20 ชุดตามรหัสจัดหาเลขที่ MP2-8971-SGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017277691) | งบประมาณ 544,951.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อ24 kV CT 300/5A (OUTDOOR) (CODE 6120-627-30000) จำนวน 40 ชุดตามรหัสจัดหาเลขที่ MP2-8971-JGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017271884) | งบประมาณ 941,600.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 25 คิว จำนวน 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017206085) | งบประมาณ 700,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    21 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด IP พร้อมติดตั้งสายสัญญาณ (Fiber Optic) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127230088) | งบประมาณ 4,000,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    17 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผลิตโปรแกรมประยุกต์ (Application) เพื่อการเรียนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057287381) | งบประมาณ 1,605,000.00
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ    17 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดหาชุดอุปกรณ์ประจำสถานีครูผู้ฝึกสอนและระบบเชื่อมโยงข้อมูล สำหรับโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกยานรบเสมือนจริง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057287095) | งบประมาณ 1,500,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    17 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้องานซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิดรังวัดแบบหลายความถี่ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด เลขที่ กฟผ. หก-ปค.(ซ)3/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057286322) | งบประมาณ 1,605,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    17 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผลิตสื่อการละครเพื่อการเรียนภาษาอังกฤษแบบ Sit Com จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057284810) | งบประมาณ 1,605,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    17 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ใช้หลังคาสูง จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 60 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057278637) | งบประมาณ 1,485,000.00
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    17 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จำนวน 10,000 เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057272493) | งบประมาณ 2,430,000.00
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย    17 พ.ค. 2562
      การจ้างผู้ให้บริการพนักงานทำความสะอาด ประจำสาขาของธนาคาร (เลขที่โครงการ : 62057270203) | งบประมาณ 4,200,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057266874) | งบประมาณ 660,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ    17 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาพหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057264295) | งบประมาณ 829,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒    17 พ.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62057259978) | งบประมาณ 1,540,000.00