สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบริการผู้สอบบัญชีสอบทานงบการเงินและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำหรับปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057435637) | งบประมาณ 5,000,000.00
กรมส่งเสริมการเกษตร    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำของที่ระลึก มอบให้ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057433952) | งบประมาณ 1,380,000.00
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบริการครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057432992) | งบประมาณ 2,593,400.00
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057432950) | งบประมาณ 3,837,240.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดทำลายดีเอ็นเอผ่านกล้องจุลทรรศน์ด้วยแสงเลเซอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057432948) | งบประมาณ 2,000,000.00
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057429478) | งบประมาณ 637,500.00
กรมชลประทาน    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างซ่อมพ่นทรายทาสีบานระบายพร้อมติดตั้งยางกันซึม ชนิดเจ จำนวน 1 งาน สำหรับงานซ่อมแซม ปตร.สน.คลองบางหลวงเชียงราก โครงการชลประทานปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057429126) | งบประมาณ 686,700.00
กรมชลประทาน    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อดินธรรมดา หินคลุก ทรายถม รวม 3 รายการ สำหรับทำทางผันน้ำ และทางลำเลียง ของงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า คลองส่งน้ำ 5 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ พื้นที่ 2,827 ไร่ ตำบลคลองห้า , คลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057423508) | งบประมาณ 1,229,400.00
กรุงเทพมหานคร    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อหมวกนิรภัยและกล้องติดหมวกนิรภัยสำหรับบันทึกภาพและเสียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057409868) | งบประมาณ 660,000.00
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อพัสดุงานวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องตรวจวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อลดการกวนกันของอุปกรณ์ (EMI) และป้องกันผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานใกล้เคียง (Bio-EMF Protection) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057401685) | งบประมาณ 671,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรม MICE PAVILION ภายใต้โครงการ Thailand Domestic MICE Trade Show (MICEMART) ในงาน Thailand HR TECH Conference Exposition 2020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057395317) | งบประมาณ 2,000,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องเชื่อมสาย Fiber Optic (Fiber Optic Splicer) และอุปกรณ์ตรวจสอบวิเคราะห์ Fiber Optic (OTDR) พร้อมรับประกัน 1 ปี และงานให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขต่อเนื่อง 5 ปี เลขที่ หปซก.(ซ.)37/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057385071) | งบประมาณ 2,411,780.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    28 พ.ค. 2563
      จ้างออกแบบอาคารที่ทำการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 63057368069) | งบประมาณ 2,360,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (หมึกพิมพ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057367263) | งบประมาณ 4,750,800.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างหุ้มเบาะและพนักพิงเก้าอี้โครงเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057352089) | งบประมาณ 2,719,298.00
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057345158) | งบประมาณ 889,000.00
สถาบันทันตกรรม    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (Metal Housing) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057335821) | งบประมาณ 1,998,225.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057332158) | งบประมาณ 2,981,167.00
เทศบาลนครรังสิต    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า (โคมไฟฟ้าถนน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057325207) | งบประมาณ 1,350,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องอะไหล่ Rod ตามแผนผัง TR 1 510640 Without Rubber Link ใช้วัสดุเหล็กเกรด AISI 1020 สำหรับซ่อมแคร่ (Bogie Frame) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน 200 Pcs. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057322987) | งบประมาณ 1,800,000.00
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057319038) | งบประมาณ 2,403,500.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อแผ่นทดสอบเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะอาหาร (PRONTO DRY) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057313012) | งบประมาณ 599,200.00
เทศบาลนครนนทบุรี    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ สำหรับคลินิกกายภาพบำบัด สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057312374) | งบประมาณ 1,990,500.00
เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057311534) | งบประมาณ 1,359,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2568 งบประมาณปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057301890) | งบประมาณ 3,428,280.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องย่อยไนโตรเจนและชุดกำจัดไอกรด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057300210) | งบประมาณ 1,100,000.00
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เคหะชุมชนหลักสี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057300086) | งบประมาณ 1,500,000.00
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำโครงการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 27001 ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057298246) | งบประมาณ 1,300,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อพัสดุประเภทล่อฟ้าตามแผนการจัดหาพัสดุงบผู้ใช้ไฟปี 2563 จำนวน 5 รายการ (63IAHEB017) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057292247) | งบประมาณ 3,760,622.00
การไฟฟ้านครหลวง    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน ๑ คัน งบประมาณปี ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๕ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057271028) | งบประมาณ 2,092,920.00
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057267560) | งบประมาณ 4,000,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพยนตร์ความละเอียด ๔K และกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057265140) | งบประมาณ 2,271,120.80
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057254139) | งบประมาณ 1,288,000.00
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างสร้างเครื่องผสมมาสเตอร์แบทช์ขนาดกำลังการผลิตมากกว่า 200 กิโลกรัมต่อวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057248332) | งบประมาณ 630,000.00
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม นมผง สำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๐๓,๖๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057245199) | งบประมาณ 22,999,200.00
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา Sorafenib 200 mg film-coated tablet จำนวน 70 กล่อง (กล่องละ 60 tablets) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057243016) | งบประมาณ 2,925,594.00
เทศบาลเมืองอ่างทอง    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057242045) | งบประมาณ 1,724,000.00
การประปานครหลวง    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุง ถอดเปลี่ยนมาตรวัดน้ำครบวาระและงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน เลขที่ สสตปว.02/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057235227) | งบประมาณ 2,200,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 78 รายการ (3 หมวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057212927) | งบประมาณ 5,581,321.00
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่สื่อสารคดีสั้นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057204847) | งบประมาณ 3,000,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์ไฟฟ้า (EV) จำนวน 2 คัน ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568 งบประมาณปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057204691) | งบประมาณ 4,879,200.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    28 พ.ค. 2563
      ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 63057197853) | งบประมาณ 1,040,000.00
องค์การเภสัชกรรม    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด สถานที่อาคารอำนวยการ อาคารสนับสนุน อาคารผลิตไอน้ำ อาคาร IPA และอาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ระยะเวลา 24 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057186913) | งบประมาณ 7,524,412.48
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตวีดิทัศน์เผยแพร่ประวัติและผลงาน ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ในรายการวัฒนธรรมทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057144786) | งบประมาณ 2,994,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057142924) | งบประมาณ 13,779,062.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือกรอกระดูกกระโหลกศีรษะ กระดูกสันหลังและตัดกระดูกกระโหลกศีรษะประเภทความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057119212) | งบประมาณ 1,650,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างผลิตรองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง (แบบ JUNGLE BOOTS) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057117869) | งบประมาณ 70,572,072.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดผ่านกล้องส่องโพรงมดลูก 18 Fr. จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057117451) | งบประมาณ 600,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกระแทกและกรอนิ่ว จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057114307) | งบประมาณ 2,000,000.00
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอัจฉริยะ (IEAT Smart Content Management System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057101900) | งบประมาณ 13,000,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อแผ่นกรองอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 30 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057061716) | งบประมาณ 8,757,067.25
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057048122) | งบประมาณ 2,000,000.00
เทศบาลตำบลท่าเรือ    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057042274) | งบประมาณ 556,472.00
สถาบันบำราศนราดูร    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057018394) | งบประมาณ 1,994,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดกรดนิวคลีอิคบริสุทธิ์อัตโนมัติ (AUTOMATE NUCLEIC ACID PURIFICATION INSTRUMENT) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057012453) | งบประมาณ 816,900.01
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมหลังคา แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน(ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057009835) | งบประมาณ 1,700,000.00
การท่าเรือแห่งประเทศไทย    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมานิติบุคคลจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานบริการทั่วไปประจำจุดต่างๆ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047599710) | งบประมาณ 24,074,474.00
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Server และอุปกรณ์เครือข่ายรองรับระบบบริหารงานอิเล็กทรอกนิกส์ วิธี e-bidding-รหัส F6324 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047498762) | งบประมาณ 4,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและชุดพละสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047484155) | งบประมาณ 737,550.00
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาและบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047440547) | งบประมาณ 11,500,000.00
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อ ตู้ชีวนิรภัยชนิดปราศจากเชื้อ (Class II) Biosafety cabinet class II รหัส 63-13-113-ล (ฝค) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047318963) | งบประมาณ 850,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047306014) | งบประมาณ 1,127,500.00
กรมควบคุมโรค    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV RNA โดยวิธี RT - PCR แบบ Real - Time โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047237665) | งบประมาณ 12,196,800.00
สถาบันบำราศนราดูร    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047214688) | งบประมาณ 1,673,333.20
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    28 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดเขตลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63047187782) | งบประมาณ 3,624,000.00
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057419669) | งบประมาณ 3,837,240.00
กรมชลประทาน    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60x10 ซม. (มอก.1505-2541) และอื่น ๆ จำนวน 13 รายการ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057417500) | งบประมาณ 1,107,000.00
เทศบาลตำบลบางปู    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์จราจร จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057403848) | งบประมาณ 892,166.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์สารแบบโครมาโตกราฟีของเหลว จำนวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057399893) | งบประมาณ 3,500,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียบ่อรับน้ำเสียบ่อที่ 3 พร้อมอุปกรณ์ประกอบและระบบควบคุม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057398814) | งบประมาณ 3,256,331.00
กรุงเทพมหานคร    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเชิงป้องกันในชุมชนของศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057396980) | งบประมาณ 1,050,000.00
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057393090) | งบประมาณ 4,675,500.00
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบริการให้คำปรึกษา โครงการสบายใจดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057390493) | งบประมาณ 3,000,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.)    27 พ.ค. 2563
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 63057380911) | งบประมาณ 720,160.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อพัสดุประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 10 รายการ สำหรับงบผู้ใช้ไฟ (63I111B102) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057369718) | งบประมาณ 1,025,167.00
จังหวัดนนทบุรี    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างจัดกิจกรรมแสดงและสาธิต OTOP นวัตวิถีของดีเมืองนนท์ ตามโครงการการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057349137) | งบประมาณ 1,004,300.00
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมองด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057338371) | งบประมาณ 1,680,000.00
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (นักบิน ช่างเครื่องบินและช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057320298) | งบประมาณ 1,218,950.00
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างพัฒนางานลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ เพื่อรองรับการใช้งานของประชาชน โดยผ่านช่องทาง สปสช.Mobile Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057316015) | งบประมาณ 400,000.00
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่ายและซอฟต์แวร์ (Manage Service) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057314919) | งบประมาณ 3,600,000.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้สำหรับห้องเรียน ชั้น 7-8-9 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร 14) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057312482) | งบประมาณ 2,350,000.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057310664) | งบประมาณ 525,000.00
จังหวัดนนทบุรี    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา Desloratadine ๕ mg film-coated tablet จำนวน ๘๔,๐๐๐ เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057300123) | งบประมาณ 660,618.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพฯ    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจำปี 2563 ซื้อ atorvastatin 10 mg film-coated tablet, 1 tablet เลขที่ กฟภ.กพบ.ภส.(ป)59-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057297115) | งบประมาณ 706,200.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพฯ    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจำปี 2563 ซื้อ olmesartan medoxomil 40 mg film-coated tablet, 1 tablet เลขที่ กฟภ.กพบ.ภส.(ป)58-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057296105) | งบประมาณ 885,960.00
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างจ้างบริการดูแล บำรุงรักษาสวน และภูมิทัศน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057295633) | งบประมาณ 17,850,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์ สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2563 โดยวิธี เลขที่ กบญ.ก.1(B)-C-095-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057294080) | งบประมาณ 1,658,500.00
จังหวัดนครปฐม    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบ Oxygen pipeline ในหอผู้ป่วยในสามัญ พิเศษ และห้องจ่ายแก๊ส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057292695) | งบประมาณ 1,200,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กรุงเทพฯ    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ ประจำปี 2563 ซื้อ atorvastatin 20 mg film-coated tablet, 1 tablet เลขที่ กฟภ.กพบ.ภส.(ป)57-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057290270) | งบประมาณ 497,550.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อพัสดุรองสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2563 ประเภทอุปกรณ์ประกอบสายไฟ จำนวน 5 รายการ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-C-088-2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057289683) | งบประมาณ 1,966,927.50
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจหลอดเลือดคลื่นเสียงความถี่สูง Carotid Doppler ultrasound (CDUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057288651) | งบประมาณ 4,000,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประเมินสภาพจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057264535) | งบประมาณ 941,600.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็ก จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057262009) | งบประมาณ 900,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ขนาด 250 กิโลวัตต์ จำนวน 2 ชุด พร้อมตู้โอนถ่ายแหล่งจ่ายไฟ (ATS) ขนาด 630 แอมป์ จำนวน 2 ชุด ให้ศูนย์ผลิตผลโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057254716) | งบประมาณ 2,942,500.00
กรุงเทพมหานคร    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อยา Pitavastatin calcium ๒ mg film-coated tablet,๑๐๐ tablet จำนวน ๓,๖๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057253126) | งบประมาณ 5,400,000.00
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างบริการตรวจสอบและทดสอบเจาะระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี (Penetration test) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057246482) | งบประมาณ 2,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อลูกรังหินผุสำหรับใช้ถม (พร้อมบริการปรับเกลี่ย) เพื่อจัดทำลานอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านจามจุรี หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057246356) | งบประมาณ 5,000,000.00
โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อซื้อรถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057244072) | งบประมาณ 1,300,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (Dual chamber rate responsive pacemaker) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057241703) | งบประมาณ 5,049,000.00
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    27 พ.ค. 2563
      ประกวดราคาจ้างสำรวจการรับรู้สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63057234602) | งบประมาณ 1,240,000.00