สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อประมูลงานราชการ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้าง ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
กรมการพัฒนาชุมชน    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์อาหารถิ่นรสไทยแท้ (OTOP Authentic Thai Taste) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037346685) | งบประมาณ 5,000,000.00
โรงเรียนปทุมคงคา    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037345557) | งบประมาณ 510,000.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นการเกษตรออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน (AgTech Battle) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037344895) | งบประมาณ 1,300,000.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพวิสาหกิจเริ่มต้นการเกษตรออกสู่ตลาดต่างประเทศหรือได้รับการลงทุน (AgTech Battle) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037341557) | งบประมาณ 1,300,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อDouble Acting Cylinder With Hand Pump ขนาดไม่น้อยกว่า 50 Tons จำนวน 2 SE และ ขนาดไม่น้อยกว่า 95 Tons จำนวน 2 SE เลขที่ หปฟธ.(ซ.)47/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037330935) | งบประมาณ 941,600.00
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037322669) | งบประมาณ 630,000.00
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและหน่วยจัดเก็บข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037313388) | งบประมาณ 1,618,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 4 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037307745) | งบประมาณ 600,000.00
การประปานครหลวง    20 มี.ค. 2562
      งานจ้างซ่อมฝา Surge tower ของโรงสูบส่งน้ำ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ (เลขที่โครงการ : 62037294594) | งบประมาณ 900,000.01
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกสารบนแผ่นทีแอลซีแบบอัตโนมัติ (TLC Automate Chamber) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037267795) | งบประมาณ 909,500.00
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037253909) | งบประมาณ 27,660,000.00
เทศบาลนครรังสิต    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (ลู่วิ่งไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037248853) | งบประมาณ 750,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อยาจำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037235991) | งบประมาณ 54,847,459.90
เทศบาลนครนนทบุรี    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อถังรองรับมูลฝอยขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลิตร จำนวน ๕๐ ใบ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037176017) | งบประมาณ 1,250,000.00
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037171302) | งบประมาณ 3,460,000.00
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ของ รฟม. ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037125473) | งบประมาณ 6,500,000.00
กรมเจ้าท่า    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเรือตรวจการณ์ลำน้ำขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๑ ฟุต จำนวน ๓ ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037123551) | งบประมาณ 12,000,000.00
จังหวัดปทุมธานี    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037087733) | งบประมาณ 14,000,000.00
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037078821) | งบประมาณ 4,444,200.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานรักษาความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ ส.ส.ท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037064892) | งบประมาณ 41,340,000.00
กรุงเทพมหานคร    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 880 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037053745) | งบประมาณ 786,590.00
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037019466) | งบประมาณ 2,305,000.00
กรุงเทพมหานคร    20 มี.ค. 2562
      จัดหาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๓๒ ชุด พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ๒ ชุด (เลขที่โครงการ : 62037004951) | งบประมาณ 1,161,800.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อFlow Measurement จำนวน 1 EA เลขที่ หปฟธ.(ซ.)41/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037001601) | งบประมาณ 535,000.00
การท่าเรือแห่งประเทศไทย    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี ๒๕๖๑ ของ กทท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037000942) | งบประมาณ 1,200,000.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างงานตรวจประเมินภายนอก สำนักตรวจสอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027496325) | งบประมาณ 1,100,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027431461) | งบประมาณ 26,546,432.00
กรุงเทพมหานคร    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ จำนวน 100 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027429232) | งบประมาณ 5,000,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต๓ ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่อง Circuit Breaker Analyzer ตามแผนงานจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ เพิ่มเติมและทดแทน ปี ๒๕๖๒ สำหรับหน่วยงานภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027393773) | งบประมาณ 2,407,500.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์)    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027355808) | งบประมาณ 2,500,000.00
การประปานครหลวง    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ใช้กับท่อเหล็กเหนียว จำนวน 16 รายการ เลขที่ ซท.104/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027350163) | งบประมาณ 19,504,655.50
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องม้วนเหล็กแผ่น จำนวน 1 เครื่อง ตามรหัสจัดหาเลขที่ LR2-4271-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027324150) | งบประมาณ 2,675,000.00
โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน (นครสาระผดุงวิทย์)    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้าง โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านสามพราน ( นครสาระผดุงวิทย์) ประจำปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027251337) | งบประมาณ 2,217,480.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับงานสื่อสารและกู้ภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027213736) | งบประมาณ 6,420,000.00
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแบบฝึก/เครื่องแบบพระราชฐานเขียว (เครื่องแบบพระราชฐานเขียว) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62027169744) | งบประมาณ 25,990,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อCOMPLETE SET OF NETWORK TRANSFORMER 12 kV 3PHASE 500 kVA จำนวน 10 ชุด (CODE 6120-622-51000) ตามรหัสเลขที่ MP1-8975-MGX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017494641) | งบประมาณ 35,952,000.00
การประปานครหลวง    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อพร้อมติดตั้งชุดตักขยะ (Trash Rack Rake) ที่โรงสูบน้ำดิบ 2 โรงงานผลิตน้ำบางเขน เลขที่ ซล.(ฝบย) 11/2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017479461) | งบประมาณ 5,350,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สฟอร์มัลดีไฮด์ ชนิด2% จำนวน 1 เครื่อง ตามรหัสจัดหาเลขที่ MD2-4216-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62017330514) | งบประมาณ 1,980,000.00
การไฟฟ้านครหลวง ฝ่ายจัดหา    20 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อLUMINAIRE MERCURY 1X125W (code 6210-436-12500) จำนวน 8,000 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MA1-7526-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61107055432) | งบประมาณ 14,960,397.60
สำนักงานประกันสังคม    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 36 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037337383) | งบประมาณ 2,996,800.00
สำนักงานประกันสังคม    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2 อาคาร จำนวน 3 เครื่อง ระบบควบคุมไฟฟ้า และระบบสัญญาณ TV จำนวน 5 อาคาร ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037336134) | งบประมาณ 819,900.00
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์การสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037332913) | งบประมาณ 3,500,000.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    19 มี.ค. 2562
      จ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ หอบังคับการบินเพชรบูรณ์ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาจ้าง 3 ปี (เลขที่โครงการ : 62037332384) | งบประมาณ 1,687,840.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด่    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน รับ-ส่งพนักงานและใช้ในกิจการของบริษัทฯ ประจำกองวิศวกรรมอากาศยาน ดอนเมือง เป็นเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037326328) | งบประมาณ 1,798,260.00
โรงเรียนวัดเวฬุวัน    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้รับประทานอาหารและครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม - ห้องเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037323458) | งบประมาณ 600,000.00
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัตถุดิบสำหรับผลิตแบตเตอรี่ โลหะผสมตะกั่ว - แอนติโมนี่ 3.5% จำนวน 25,000 กก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037321220) | งบประมาณ 3,575,672.50
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1-4 ปีการศึกษา 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037319372) | งบประมาณ 2,400,000.00
โรงเรียนบางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเฉพาะ(ติวเตอร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037318079) | งบประมาณ 1,300,000.00
โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037317815) | งบประมาณ 900,000.00
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมอุณหภูมิลบ ๒๐ องศา พร้อมติดตั้ง ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037314698) | งบประมาณ 1,500,000.00
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุฝึกศึกษา นชท.ภาคสมทบ ๑/๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037313736) | งบประมาณ 1,620,199.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์สัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อชนิดไร้สาย แบบ ๘ ช่องสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037312368) | งบประมาณ 1,500,000.00
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช(นครหลวง)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037305868) | งบประมาณ 1,810,000.00
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก เมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037299734) | งบประมาณ 1,900,000.00
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ต้นแบบกระทะล้อยืดหยุ่นได้สำหรับใช้กับรถกอล์ฟ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037298724) | งบประมาณ 2,500,000.00
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างดำเนินการประเมินรายได้ชุมชนและวิเคราะห์การกระจายรายได้ในพื้นที่พิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037297371) | งบประมาณ 3,768,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมพัฒนาและจัดอบรมหลักสูตร มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน (Thailand Sustainable Event Professional Certificate) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037292016) | งบประมาณ 970,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์แบบปิคอัพนั่ง 2 ตอน 4 ประตู จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037290332) | งบประมาณ 3,123,330.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างทีมประเมินผลภายนอกโครงการเครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037288089) | งบประมาณ 1,000,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037286654) | งบประมาณ 4,602,900.00
โรงเรียนวัดยม    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037286622) | งบประมาณ 1,000,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดกิจกรรม CLMV Familiarization Trip 2019 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037285994) | งบประมาณ 2,550,000.00
กรมชลประทาน    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างทำชิ้นส่วนเครื่องกว้าน สำหรับงานประตูระบายน้ำพระมหินทร์ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037280387) | งบประมาณ 1,432,961.36
กรมชลประทาน    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 13 แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037277143) | งบประมาณ 900,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037275108) | งบประมาณ 814,000.00
เทศบาลตำบลบางไทร    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเก็บและกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037274626) | งบประมาณ 2,280,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย wifi ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037264216) | งบประมาณ 1,986,700.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างจัดโครงการตลาดนัดแรงงาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ครั้งที่ ๗ (แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037263372) | งบประมาณ 1,000,000.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037260816) | งบประมาณ 978,800.00
เทศบาลเมืองผักไห่    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องระบบเสียงไร้สาย จำนวน 10 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037257295) | งบประมาณ 715,000.00
จังหวัดปทุมธานี    19 มี.ค. 2562
      จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่จากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วโดยเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (3R) ในพื้นที่ภาคกลาง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 62037254594) | งบประมาณ 1,694,800.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037249430) | งบประมาณ 1,698,400.00
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือมาตรฐานทางเคมีและชีวภาพ สำหรับพัฒนาวิธีการวัดที่เป็นมาตรวิทยาขั้นสูง (ระยะที่ 2) CH-04 ชุดเครื่องชั่งไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037230848) | งบประมาณ 2,000,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตลูกอมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037228376) | งบประมาณ 847,440.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมโดยปริมาตรและความดัน สำหรับแผนกกุมารเวชกรรมและ NICU จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037225283) | งบประมาณ 850,000.00
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบประจำอาคารหมายเลข 59/27 ของ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๕ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037224848) | งบประมาณ 554,700.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อกล้องวีดิทัศน์ ประเภท TYPE C แบบ Full HD พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037224451) | งบประมาณ 1,200,540.00
ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดศาลจังหวัดสมุทสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037215558) | งบประมาณ 7,000,000.00
กรมชลประทาน    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อดินถมปราศจากวัชพืชและวัสดุเจือปน จำนวน ๑ รายการ เลขที่ จ.๑๑๓/๒๕๖๒ (งานซ่อมแซมเสริมดินบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037208312) | งบประมาณ 829,080.00
ศูนย์บัญชาการทางทหารกองบัญชาการกองทัพไทย    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงานประเภทต่างๆ ให้กับ นขต.ศบท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037194871) | งบประมาณ 2,223,767.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดการกลั่นระเหยสุญญากาศแบบฟิล์ม (Film Vacuum Distillation) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037194087) | งบประมาณ 1,740,997.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037189719) | งบประมาณ 3,000,000.00
สำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สายการสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037187036) | งบประมาณ 18,741,000.00
การยางแห่งประเทศไทย    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อแจ๊คเก็ตที่มีตราสัญลักษณ์ของ กยท. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037185774) | งบประมาณ 1,500,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ, สี หรือชนิด LED ขาวดำ,สี พร้อมวางเครื่องพิมพ์ ระยะเวลา 3 ปี (งบประมาณปี 2562 - 2564) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037176429) | งบประมาณ 19,230,000.00
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการผู้มาติดต่อ รับโทรศัพท์ และรับ-ส่งเอกสารภายในสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037174311) | งบประมาณ 2,250,000.00
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างโครงการฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037173496) | งบประมาณ 5,500,000.00
กรมชลประทาน    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุหลักงานผลิตบานระบาย สำหรับงานประตูระบายน้ำพระมหินทร์ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037172771) | งบประมาณ 9,160,555.74
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037171343) | งบประมาณ 12,188,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาจ้างตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037167357) | งบประมาณ 918,820.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อCNC Thread Rolling Tool จำนวน ๑ ชุด เลขที่ หปฟธ.(ซ.)๔๓/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037166870) | งบประมาณ 642,000.00
โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 106 ชุด (กลุ่มสาระฯเทคโนโลยีสารสนเทศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037159024) | งบประมาณ 2,968,000.00
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    19 มี.ค. 2562
      เครื่อง Potentiostat จำนวน 1 ชุด (เลขที่โครงการ : 62037147213) | งบประมาณ 1,500,000.00
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล ยี่ห้อ STEYR, HITACHI และชุดขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล,บ่อน้ำตื้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037142217) | งบประมาณ 25,260,897.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037141656) | งบประมาณ 8,439,881.80
จังหวัดสมุทรปราการ    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิเคราะห์ HIV-1 RNA Viral load จำนวนประมาณ 2,640 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037116855) | งบประมาณ 2,508,422.40
กรุงเทพมหานคร    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือถ่างขยายผ่าตัดช่องท้องผ่านท่อทางหน้าท้อง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037105496) | งบประมาณ 880,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การศึกษาหอสมุด ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037105411) | งบประมาณ 959,000.00
สถาบันราชประชาสมาสัย    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037091305) | งบประมาณ 703,300.00
กรุงเทพมหานคร    19 มี.ค. 2562
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไต Part A และPart B จำนวน 4,700 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 62037069820) | งบประมาณ 705,000.00