สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องสเปคโตรฟลูออโรมิเตอร์พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67039015172) | งบประมาณ 1,391,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างผู้จัดทำบูธนิทรรศการในงานมหกรรมการเงินประจำปี 2567 Money Expo 2024 งาน Money Expo 2024 Bangkok และงาน Money Expo 2024 Bangkok Year - End ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67039014226) | งบประมาณ 1,500,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องแยกขนาดฝุ่นละอองในอากาศแบบ 8 ชั้น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67039012812) | งบประมาณ 720,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดหน่วยมาตรฐานสีของน้ำทิ้ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67039008731) | งบประมาณ 585,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสกัดหาปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67039006375) | งบประมาณ 1,926,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67039001020) | งบประมาณ 850,000.00
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี (เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67039000780) | งบประมาณ 1,805,175.95
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนธูปะเตมีย์ จำนวน 34 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029552455) | งบประมาณ 4,219,010.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์แบบตั้งโต๊ะ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029536735) | งบประมาณ 3,959,000.00
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดเซ็นเซอร์ติดตามปริมาณการใช้ออกซิเจนในกล้ามเนื้อ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029535794) | งบประมาณ 990,000.00
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติหน้าที่รักษาความสะอาดอาคาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029530875) | งบประมาณ 2,772,060.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปรากฏการณ์คอมป์ตัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029528946) | งบประมาณ 1,500,000.00
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเลี้ยงเซลล์ด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029527284) | งบประมาณ 598,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างจัดโครงการ PR Network ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029525887) | งบประมาณ 3,241,024.65
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    1 มี.ค. 2567
      จ้างออกแบบอาคารสำหรับระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา ของโรงเรียนสาธิตนานาชาติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 67029524555) | งบประมาณ 3,600,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดแยกและวิเคราะห์สารอินทรีย์และชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคการโคจรของสารในตัววิเคราะห์ชนิดควอดรูโพลเดี่ยว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029523775) | งบประมาณ 9,800,000.00
กรมศุลกากร    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์ โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ กรมศุลกากร (Customs Cloud Data Sharing Systems) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029520667) | งบประมาณ 510,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราส่วนขดลวดหม้อแปลง ชนิด 3 Phase จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029520243) | งบประมาณ 984,400.00
กรมศุลกากร    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029517448) | งบประมาณ 1,605,000.00
ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อกระสุนปืน (ชนิดซ้อมยิง) สำหรับการฝึกวิชายิงปืนของ นรต.ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029506166) | งบประมาณ 1,895,100.00
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการตามโครงการ คปภ. ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกลสัญจร (Smart OIC Roadshow) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029503107) | งบประมาณ 2,000,000.00
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029499133) | งบประมาณ 950,000.00
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบเดินขึ้นบันได ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029499013) | งบประมาณ 972,800.00
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดวัดมุมข้อต่อของร่างกาย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029498946) | งบประมาณ 720,000.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029498828) | งบประมาณ 695,500.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์พร้อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบ E-Mail Gateway Security ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029492152) | งบประมาณ 1,708,469.00
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างผู้จัดทำบูธนิทรรศการในงานมหกรรมการเงินประจำปี 2567 Money Expo 2024 งาน Money Expo 2024 Bangkok และงาน Money Expo 2024 Bangkok Year - End ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029491211) | งบประมาณ 1,500,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเตาเผาเซรามิกไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029488666) | งบประมาณ 4,293,900.00
โรงพยาบาลราชวิถี    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อสติ๊กเกอร์ชนิดแผ่น ขนาด 8.25 นิ้ว x 6 นิ้ว A20 จำนวน 1,200,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029485630) | งบประมาณ 1,992,000.00
กรุงเทพมหานคร    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบชุดปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1,738 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029468615) | งบประมาณ 1,880,600.00
โรงพยาบาลราชวิถี    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029454459) | งบประมาณ 1,607,782.00
โรงพยาบาลราชวิถี    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029450602) | งบประมาณ 1,225,685.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดให้สารละลายและเลือดเพื่อรักษาสภาพกล้ามเนื้อหัวใจชนิดปรับอุณหภูมิได้ (Blood cardioplegia set) จำนวน 380 ชิ้น (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029441017) | งบประมาณ 1,100,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Real-time Monitoring เพื่อใช้งานในโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการวัดการแพร่แปลกปลอมด้วยวิธี Real-time Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029427451) | งบประมาณ 760,000.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุระบบไฟฟ้า ระบบประปา และสุขาภิบาล นขต.ทอ.ที่ตั้งดอนเมือง จำนวน 63 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029425528) | งบประมาณ 639,739.09
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริการรถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในภารกิจของบริษัท และรับ-ส่ง พนักงาน ณ ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน เป็นเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029416855) | งบประมาณ 2,745,000.00
การประปานครหลวง    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาเช่างานเช่าชุดเครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน (Booster Pump) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาพระโขนง เลขที่ ช13-02-67 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029403550) | งบประมาณ 2,715,660.00
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างบริการล้างจานและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029402093) | งบประมาณ 535,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ เครื่องตัดชื้นงานขนาดใหญ่ (Cutting Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029379950) | งบประมาณ 936,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบครุภัณฑ์ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ระบบ เครื่องขึ้นเรือนแบบร้อน (Hot Mounting Machine) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029369667) | งบประมาณ 780,700.00
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบภาพห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029354543) | งบประมาณ 1,980,000.00
กรุงเทพมหานคร    1 มี.ค. 2567
      จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนการกำหนดโครงสร้างและอัตรากำลัง และจัดทำแผนกำลังคนของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 67029351368) | งบประมาณ 12,691,500.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุทั่วไป (คงคลัง) ประจำปีงบประมาณ 2567 ฉลากยาผู้ป่วยนอก 8.5 cm X 5 cm จำนวน 4,680,000 ดวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029346810) | งบประมาณ 2,293,200.00
กรุงเทพมหานคร    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูก จำนวน 55 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029342514) | งบประมาณ 1,119,998.00
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับห้องปฏิบัติการ จำนวน 111 รายการ (จำนวน 9 กลุ่มรายการ) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029341539) | งบประมาณ 3,191,540.00
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029337658) | งบประมาณ 3,000,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประเภทตู้ประจำส่วนงานภูมิภาค จำนวน 11 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029333948) | งบประมาณ 16,335,000.00
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อซื้อหมึกพิมพ์และอุปกรณ์ รวม 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029332044) | งบประมาณ 1,342,475.50
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนการผลิตกระสุน ขนาด 20 มม. จำนวน 128 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029328991) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 1 คัน และหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029314719) | งบประมาณ 885,900.00
เทศบาลเมืองแพรกษา    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029267944) | งบประมาณ 2,500,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029258191) | งบประมาณ 1,712,000.00
กรมการข้าว    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจวิเคราะห์เฝ้าระวังสารพิษตกค้างในข้าวเปลือกและสินค้าข้าว ฤดูกาลผลิตปี 2566/67 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029255926) | งบประมาณ 1,000,000.00
สถาบันโรคทรวงอก    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในและหลอดเลือดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029203232) | งบประมาณ 1,600,000.00
โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางการศึกษาไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029200484) | งบประมาณ 1,753,920.00
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ไฟฟ้าแบบ Single Cab จำนวน ๗ คัน และรถยนต์ไฟฟ้าแบบ Double Cab จำนวน ๑ คัน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๘ คัน พร้อมอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า จำนวน ๘ ชุด แรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ แรงม้า หรือ ๙๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029173897) | งบประมาณ 9,552,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อSteel bayonet type B 2.33 m for tangent (Code 5615-047-23400) จำนวน 550 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MA7-8637-WGZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029142933) | งบประมาณ 740,132.91
โรงเรียนสารวิทยา    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสารวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029134632) | งบประมาณ 3,500,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งนาฬิกาลูกข่ายของระบบแสดงเวลามาตรฐานจากระบบเวลาสากล ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029131031) | งบประมาณ 2,480,581.00
การประปาส่วนภูมิภาค    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการและติดตามข้อร้องเรียน (Smart 1662) การประปาส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029125947) | งบประมาณ 1,102,635.00
องค์การบริหารส่วนตำบลกระจิว    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สายระบบดิจิตอล หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 8 ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029063675) | งบประมาณ 1,529,000.00
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบสำรองข้อมูล จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029033663) | งบประมาณ 1,130,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029021089) | งบประมาณ 2,996,000.00
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างปรับปรุงประสิทธิภาพและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029007600) | งบประมาณ 6,300,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างทำสายเคเบิลใต้ดินตัวนำทองแดง ฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน (XLPE), แรงดัน 12/20 กิโลโวลต์ สครีนลวดทองแดง เปลือกนอกพอลิเอทิลีน ขนาดพื้นที่หน้าตัดระบุของตัวนำ 70 ตร.มม. (Code 6145-235-07100) จำนวน 165,000 เมตร จาก Electrolytic copper cathode ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP7-8962-CCZ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019591865) | งบประมาณ 41,621,662.50
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 98 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019586970) | งบประมาณ 2,985,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (อุปกรณ์ฉีดยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019577161) | งบประมาณ 45,000,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019576599) | งบประมาณ 35,000,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (ถุงมือศัลยกรรมปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019545549) | งบประมาณ 7,000,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019513129) | งบประมาณ 17,000,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุด EV simulation และ DC load bank ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019447563) | งบประมาณ 1,150,000.00
สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์นั่งกระบะ 2 ตอน 4 ประตู (ขับเคลื่อน 2 ล้อ) จำนวน 1 คัน (คันที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019447294) | งบประมาณ 1,458,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพปอดด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019376266) | งบประมาณ 680,000.00
กรุงเทพมหานคร    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถงับผักตบชวา ความยาวแขนไม่น้อยกว่า 7.5 ม. 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019067944) | งบประมาณ 5,600,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 30 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67019031322) | งบประมาณ 2,400,000.00
สถาบันบำราศนราดูร    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับตรวจปริมาณน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือดแดง (Hb A1C) จำนวน 20,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129483804) | งบประมาณ 889,800.00
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน 10,000 ปก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129455496) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาหลายระนาบพร้อมเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129450565) | งบประมาณ 35,000,000.00
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66129322057) | งบประมาณ 1,358,000.00
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อยา pregabalin 25 mg capsule, hard, 1 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119303095) | งบประมาณ 1,723,680.00
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อยา ezetimibe 10 mg tablet, 1 tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119295395) | งบประมาณ 1,926,000.00
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อยา celecoxib 200 mg capsule, hard, 1 capsule ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66119293840) | งบประมาณ 2,040,000.00
กรมสรรพสามิต    1 มี.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งโครงการติดตั้งระบบมาตรวัดและระบบคอมพิวเตอร์สื่อสารทางไกลฯ เพิ่มเติม สำหรับโรงอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม จำนวน ๓ โรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66089696107) | งบประมาณ 12,573,342.00
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย    29 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ All in one โครงการห้องสมุดและเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029555988) | งบประมาณ 805,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    29 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเกษตร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029519366) | งบประมาณ 1,500,000.00
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา    29 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029516957) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    29 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่เศรษฐกิจกระแสใหม่ (UpSkill ReSkill) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029516112) | งบประมาณ 1,000,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคกลาง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    29 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อTR.,315kVA, 3P, 22-0.416/0.24kV, Dyn11, SC จำนวน 2 เครื่อง สำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ ปี 2566(Safety Stock) ครั้งที่ 2 เลขที่ กบพ.ก.1(จห)(B)-C-069-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029462917) | งบประมาณ 1,104,882.00
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    29 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อตู้ดูดไอสารเคมี จำนวน 2 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029448553) | งบประมาณ 510,000.00
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)    29 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรม Media Association Fam Trip การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการไมซ์เชื่อมกรุง จังหวัดเพชรบุรี เมือง 3 รส และทดสอบเส้นทางเพื่อรองรับนักเดินทางไมซ์จากประเทศกลุ่ม ACMECS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029440682) | งบประมาณ 1,000,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    29 ก.พ. 2567
      จ้างที่ปรึกษา สำรวจสภาพทางกายภาพ และทดสอบประเมินความมั่นคงแข็งแรงของทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และพื้นที่อื่นๆ ในเขตการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 67029438800) | งบประมาณ 24,962,011.66
กรุงเทพมหานคร    29 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายอะคริลิกเพื่อสนับสนุนโรงเรียนปลอดบุหรี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029438272) | งบประมาณ 552,980.00
กรมศุลกากร    29 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์โครงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029409771) | งบประมาณ 4,590,000.00
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ    29 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสร้างโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจ Tech Startup ณ ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจ Tech Startup สู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029409195) | งบประมาณ 2,621,000.00
กรมพลศึกษา    29 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029408965) | งบประมาณ 3,893,000.00
กรมพลศึกษา    29 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029407390) | งบประมาณ 2,802,750.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง    29 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางศิลปะเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้และเทคนิคภาพพิมพ์ซิลค์สกรีน แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029403153) | งบประมาณ 1,406,100.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    29 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องบดตัวอย่างทางการเกษตร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029397584) | งบประมาณ 1,540,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    29 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อกระบอกฉีดยาอินซูลิน แบบถอดหัวเข็มไม่ได้ ชนิด disposable ความจุ 0.5 มิลลิลิตร (u-100) เข็มขนาด 30G - 31G ความยาว 6 - 8 มิลลิเมตร (Disposable Syringe) จำนวน 456,000 ชิ้น (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029390132) | งบประมาณ 1,030,000.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    29 ก.พ. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67029386370) | งบประมาณ 3,210,000.00