สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079303503) | งบประมาณ 1,500,000.00
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินการหลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมดิจิทัล ระบบปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079300202) | งบประมาณ 3,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุบัติซ้ำและอุบัติใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079292980) | งบประมาณ 2,450,000.00
สำนักวิจัยพัฒนาและสารสนเทศ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงการปรับปรุงศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) และ Private Cloud ปี 2564 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079287642) | งบประมาณ 1,776,200.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานด้านที่ดินของฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079284434) | งบประมาณ 500,000.00
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดขนาดของอนุภาคนาโน และความต่างศักย์บนผิวอนุภาค แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079284261) | งบประมาณ 2,247,000.00
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079282331) | งบประมาณ 1,881,100.00
จังหวัดอ่างทอง    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับใช้สนับสนุนการดำเนิน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว กิจกรรมย่อย การสร้างทักษะ สร้างงาน เพื่อสร้างบ้านแก่กลุ่มเปราะบาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079279421) | งบประมาณ 1,400,000.00
สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างผลิตวีดิทัศน์ Projection Mapping เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079276949) | งบประมาณ 2,715,000.00
จังหวัดอ่างทอง    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079258125) | งบประมาณ 1,298,600.00
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079243421) | งบประมาณ 884,000.00
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 22 คน ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079217840) | งบประมาณ 3,933,600.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมระบบไฟฟ้า ที่ บน.4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079215568) | งบประมาณ 899,698.80
กรุงเทพมหานคร โดย โรงเรียนวัดหนองจอก (ภักดีนรเศรษฐ) สำนักงานเขตหนองจอก    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2567 ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079214637) | งบประมาณ 557,700.00
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจอภาพประชาสัมพันธ์ (Digital Signage) จำนวน 12 จอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079214571) | งบประมาณ 750,000.00
กองทัพบก โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079206177) | งบประมาณ 1,840,350.00
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์ประกอบ ตามโครงการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ครบวงจรเพื่อรองรับนโยบายการศึกษาไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079202461) | งบประมาณ 1,795,000.00
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079195472) | งบประมาณ 885,900.00
กรมช่างโยธาทหารอากาศ    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุซ่อมระบบไฟฟ้า ที่ บน.23 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079194769) | งบประมาณ 933,783.65
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินการบริหารจัดการงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี ๒๕๖๗ (Prime Ministers Insurance Awards 2024) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079192232) | งบประมาณ 2,700,000.00
บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๖ อัตรา ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079189095) | งบประมาณ 1,398,490.00
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079185993) | งบประมาณ 5,129,000.00
กรมการพัฒนาชุมชน    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่ 2567 (New Gen Young Designer 2024) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079181218) | งบประมาณ 18,000,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079172753) | งบประมาณ 2,563,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079167101) | งบประมาณ 1,617,396.00
เทศบาลเมืองบางแก้ว    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศหายใจสำหรับเครื่องช่วยหายใจ SCBA ระบบไฟฟ้ามีการจ่ายอากาศพร้อมกัน ไม่น้อยกว่า ๔ ชุด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079165690) | งบประมาณ 990,000.00
การเคหะแห่งชาติ    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079165377) | งบประมาณ 900,000.00
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์และชุดปิดปากบ่อ ชนิด PVC จำนวน ๒๓ ชุด โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079141859) | งบประมาณ 1,189,100.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079140778) | งบประมาณ 4,876,335.10
สำนักอำนวยการประจำศาลอาญากรุงเทพใต้    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079130360) | งบประมาณ 1,099,000.00
วิทยาลัยเทคนิคพนมสารคาม    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079128501) | งบประมาณ 715,800.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างประเมินผลการดำเนินงานภายใต้ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ระยะ 3 ปี (2568-2570) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079127924) | งบประมาณ 6,000,000.00
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079127409) | งบประมาณ 1,000,000.00
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร นักบิน ช่างเครื่องบิน และช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079118213) | งบประมาณ 1,546,050.00
สถาบันโรคทรวงอก    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079115689) | งบประมาณ 4,085,000.00
จังหวัดปทุมธานี    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่อบรมโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้คนทุกช่วงวัย กิจกรรมมหกรรมตลาดนัดเพื่อสุขภาพ จังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079113630) | งบประมาณ 1,750,000.00
กรุงเทพมหานคร    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079112539) | งบประมาณ 2,000,000.00
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ และแผนความต้องการกู้เงินระยะปานกลาง 5 ปี ระยะที่ 2 (DDPLAN-2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079109078) | งบประมาณ 9,299,600.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างผลิตเนื้อหารณรงค์ ประเด็นลดพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพ และเผยแพร่ผ่านสื่อหลักทางโทรทัศน์ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079105599) | งบประมาณ 11,000,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องบริหารข้อเข่าและสะโพกต่อเนื่อง (แบบที่ 1) จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079087947) | งบประมาณ 1,600,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวภายในตำบลคลองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079085206) | งบประมาณ 4,900,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาเช่ารถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 คัน และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079076867) | งบประมาณ 6,350,400.00
องค์การเภสัชกรรม    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079075301) | งบประมาณ 1,902,727.50
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเตียงขนาด 3ฟุต 200 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079073639) | งบประมาณ 670,000.00
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ (3) (67055) (2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079070305) | งบประมาณ 1,977,690.00
โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079060663) | งบประมาณ 769,520.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 160 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079059387) | งบประมาณ 3,500,000.00
กรมชลประทาน    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อวัสดุหลักผลิตและติดตั้งบานระบาย สำหรับงานประตูระบายน้ำบ้านแหลมทราย ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079047556) | งบประมาณ 4,260,957.82
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อตู้ทดลองแบบสวมถุงมือสำหรับห้องปฏิบัติการ (Glovebox) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079038078) | งบประมาณ 2,867,600.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาในสังกัดเขตอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079035677) | งบประมาณ 4,000,000.00
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาต่อยอด Thai Family Platfrom เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการไขสารพันปัญหาครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079016857) | งบประมาณ 4,028,700.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อยา semaglutide 14 mg tablet, 1 tablet จำนวน 3,186 BOX(30 TAB) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079015276) | งบประมาณ 19,993,902.30
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อยา dulaglutide 1.5 mg/0.5 mL solution for injection, 0.5 mL prefilled pen จำนวน 3,738 BOX(4 PENFILL) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079009933) | งบประมาณ 19,998,300.00
สถาบันโรคทรวงอก    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Acetylcysteine Effervescent 600 mg Tablet ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67079005159) | งบประมาณ 2,568,000.00
กระทรวงการต่างประเทศ    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์และระบบเพื่อปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information Operation Center IO) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069605234) | งบประมาณ 2,700,000.00
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาทาสีตีเส้นคลังพัสดุและลานพัสดุ ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงฉะเชิงเทรา 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069592448) | งบประมาณ 611,832.96
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069590222) | งบประมาณ 800,000.00
องค์การเภสัชกรรม    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักงาน องค์การเภสัชกรรม สาขาภาคเหนือ ระยะเวลา 24 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069588240) | งบประมาณ 940,316.00
กรมแพทย์ทหารอากาศ    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อน้ำยา จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069563834) | งบประมาณ 1,994,292.75
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อของที่ระลึกสำหรับผู้เกษียณอายุราชการและอายุงาน ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069562210) | งบประมาณ 6,255,000.00
กรมควบคุมโรค    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069557918) | งบประมาณ 13,000,000.00
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านครอบครัวขนาดใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069554903) | งบประมาณ 3,000,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)แบบรวมอะไหล่ไม่รวม Battery จำนวน 57 เครื่อง ของงบประมาณปี 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069551203) | งบประมาณ 5,450,332.21
การประปานครหลวง    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ Data Center Switch เลขที่ จท.ฝคท.13-2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069547881) | งบประมาณ 2,568,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องฉีดสารทึบรังสี จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069508934) | งบประมาณ 1,200,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069497622) | งบประมาณ 10,000,000.00
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) และระบบการอนุมัติเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทดแทนระบบเดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069489269) | งบประมาณ 75,000,000.00
การประปานครหลวง    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้าง Overhaul เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ หมายเลข TR3 ที่สถานีสูบส่งน้ำ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เลขที่ จล.(ฝบย) 2-2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069485346) | งบประมาณ 3,531,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 คัน ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลละหารกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069476080) | งบประมาณ 2,400,000.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Insulin aspart 30 iu/1 ml + Insulin aspart protamine 70 iu/ 1 ml suspension for injection, 3 ml cartridge (GPU 660150) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069475596) | งบประมาณ 9,710,250.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกขนย้าย และคัดแยกวัสดุที่เหลือจากการผลิต, ขยะอุตสาหกรรมและขยะครัวเรือน การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069460870) | งบประมาณ 1,503,778.00
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบบริหารคิวโรงพยาบาล เฟส 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069434646) | งบประมาณ 2,500,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาและย้ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับอาคารที่ทำการใหม่ กระทรวงการคลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069418827) | งบประมาณ 35,747,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการสร้างต้นแบบชิ้นงาน๓มิติ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069413458) | งบประมาณ 1,500,000.00
การประปานครหลวง    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างงานจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 3) เลขที่ จท.13-2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069401104) | งบประมาณ 19,042,522.26
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารที่อยู่ในความดูแลของกองพัฒนานิสิต จำนวน ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069397597) | งบประมาณ 1,776,000.00
องค์การเภสัชกรรม    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069395840) | งบประมาณ 1,452,528.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อแก๊สออกซิเจนทางการแพทย์ชนิดบรรจุท่อ ประจำปี ๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069389930) | งบประมาณ 1,305,000.00
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำสวนบริเวณพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของกองพัฒนานิสิต จำนวน ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069365035) | งบประมาณ 2,430,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างทำเสื้อคอวีมีปก 8 สี จำนวน 13,800 ตัว และเสื้อโปโล จำนวน 410 ตัว จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069347778) | งบประมาณ 2,093,250.00
กรุงเทพมหานคร    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เรือไฟเบอร์กลาส ขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 x 4 x 0.40 เมตร พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ ขนาดไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 3 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069346029) | งบประมาณ 585,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069342630) | งบประมาณ 5,000,000.00
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีแกมมาแบบหลายวัตถุประสงค์ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069325910) | งบประมาณ 4,000,000.00
การประปานครหลวง    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างงานจัดหาบุคคลคุณวุฒิต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่หน่วยงานในสังกัดผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ 2) เลขที่ จท.12-2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069310931) | งบประมาณ 10,941,637.29
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์)    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069287267) | งบประมาณ 3,900,000.00
การประปานครหลวง    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำอิเล็กทรอนิกส์ ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว พร้อมก้านและแหวนยูเนียน ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว เลขที่ ซค.63-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069285875) | งบประมาณ 38,374,587.00
องค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069270582) | งบประมาณ 2,563,000.00
การท่าเรือแห่งประเทศไทย    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างจัดหาเครื่องยนต์เรือแบบ MARINE DIESEL ENGINE ขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๖๐ แรงม้า (Hp) และเกียร์ขับใบจักรพร้อมอุปกรณ์ ของเรือยนต์เล็ก ๑๐๓ จำนวน ๑ ชุด (ทดแทน) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069246089) | งบประมาณ 1,819,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069218673) | งบประมาณ 20,330,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงคำพร้อย    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี.ซี. จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069216370) | งบประมาณ 2,500,000.00
การท่าเรือแห่งประเทศไทย    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงสภาพรถเครน ยี่ห้อ GROVE รุ่น YB-5515 จำนวน ๑ งาน เพื่อใช้บริเวณหน้าท่ากองบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069211324) | งบประมาณ 1,372,275.00
การกีฬาแห่งประเทศไทย (กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ)    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างการจัดอบรมปฐมนิเทศและทำสัญญารับทุนการศึกษาของนักกีฬาและบุคลากรกีฬา ประจำปีการศึกษา 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069129459) | งบประมาณ 2,000,000.00
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์)    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อเครื่องเลเซอร์สำหรับแก้ไขความผิดปกติทางสูตินรีเวช จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069024842) | งบประมาณ 3,500,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อระบบตรวจสอบแบตเตอรี่ (Battery Monitoring System BMS ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069013127) | งบประมาณ 13,910,000.00
กรมทางหลวงชนบท    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับโครงการทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67069006974) | งบประมาณ 22,263,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059580371) | งบประมาณ 8,688,400.00
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างโครงการผลิตรายการโทรทัศน์รัฐสภา รายการ ผู้หญิงกับกฎหมาย Update ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059561438) | งบประมาณ 2,400,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างทำสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียมประเภทต่างๆ จำนวน 2 รายการ เลขที่ กจพ2-สฟ-027-2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059500828) | งบประมาณ 41,562,213.30
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเปลี่ยนตัวเก็บประจุ (Capacitor Bank) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059474728) | งบประมาณ 1,052,345.00
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง    12 ก.ค. 2567
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 67059423236) | งบประมาณ 1,358,000.00