สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
ฝ่ายการพัสดุ การรถไฟแห่งประเทศไทย    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะของการรถไฟฯ ประจำปี 2565 จำนวน 36,514 ฉบับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097560188) | งบประมาณ 2,617,527.95
จังหวัดนครปฐม    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097557929) | งบประมาณ 1,754,400.00
กรมช่างโยธาทหาอากาศ    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องกังหันตีน้ำไฟฟ้า 2 แรงม้า จำนวน 15 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097556799) | งบประมาณ 630,000.00
โรงเรียนสายปัญญารังสิต    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097556209) | งบประมาณ 606,000.00
นครปฐม    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาความสมบูรณ์ของเลือด(Complete Blood Count) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097553660) | งบประมาณ 1,716,000.00
เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีฝังกลบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097549535) | งบประมาณ 4,452,000.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดงาน Food Innovation Thailand 2021 (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097548604) | งบประมาณ 3,860,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อแผ่นอิเลคโทรดใช้ตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097548190) | งบประมาณ 2,109,505.00
กรุงเทพมหานคร    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097546437) | งบประมาณ 753,000.00
จังหวัดนครปฐม    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097546230) | งบประมาณ 3,863,955.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097544860) | งบประมาณ 720,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097544666) | งบประมาณ 1,350,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097544423) | งบประมาณ 630,000.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยและเก็บเงิน อาคารคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097544133) | งบประมาณ 1,050,000.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุซับเสียง (แผ่นอะคูสติก) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097543343) | งบประมาณ 2,900,000.00
กรุงเทพมหานคร    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการงานระบบอุปกรณ์ อาคาร และบำรุงรักษาอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097539761) | งบประมาณ 3,050,200.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดตู้อบทารกพร้อมระบบลดอุณหภูมิกายและส่งเสริมพัฒนาการทารกในระยะวิกฤต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097506799) | งบประมาณ 1,200,000.00
กรุงเทพมหานคร    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฝั่งธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097495429) | งบประมาณ 700,000.00
กรมศุลกากร    20 ก.ย. 2564
      ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 น้ำหนัก 80 แกรม จำนวน 15,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) (เลขที่โครงการ : 64097485813) | งบประมาณ 1,524,750.00
สถาบันวิทยาลัยชุมชน    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097482193) | งบประมาณ 759,000.00
การรถไฟแห่งประเทศไทย    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างซ่อมวาระรถจักร และงานอื่นๆ ที่แขวง สรพ.ชพ. ระยะเวลา 24 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097456847) | งบประมาณ 2,208,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อSecondary fuse, rating 150 A (Code 5920-343-15000) จำนวน 2,700 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP5-8942-CGX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097448160) | งบประมาณ 3,830,669.55
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่างานเช่าบริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097431765) | งบประมาณ 948,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อUniversal fuse link, type K, rating 6 A (Code.5920-353-00700) จำนวน 20,000 เส้น ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP5-8942-FGX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097421776) | งบประมาณ 2,365,128.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ พร้อมวัดค่าก๊าซขณะดมยาสลบ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097402093) | งบประมาณ 2,400,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือดึงทรวงอกเพื่อทำการผ่าตัด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097401529) | งบประมาณ 700,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง (ตัวลูก) จำนวน 4 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097401272) | งบประมาณ 800,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแบบเปิดทรวงอก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097400880) | งบประมาณ 2,100,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดเลื่อยตัดกระดูกสันอกระบบแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097400454) | งบประมาณ 835,000.00
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097398675) | งบประมาณ 1,054,350.00
สถาบันโรคทรวงอก    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา (Complete Blood Cell Count) พร้อมน้ำยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097394937) | งบประมาณ 1,079,844.00
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและงานสวน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097389747) | งบประมาณ 6,900,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติเรียนรู้การออกแบบและการเขียนโปรแกรม ในระบบวิศวกรรมสมัยใหม่แบบควบคุมอัตโนมัติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097384683) | งบประมาณ 9,980,000.00
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลสแบบแยกที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097372614) | งบประมาณ 1,500,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียม (แบบที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097369375) | งบประมาณ 4,500,000.00
เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นระยะเวลา ๑๑ เดือน โดยกำจัดขยะมูลฝอยสัปดาห์ละ ๖ วัน (วันจันทร์ถึงวันเสาร์) รายละเอียดตามที่เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097364573) | งบประมาณ 3,861,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อโคมไฟผ่าตัดแขวนเพดาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097349459) | งบประมาณ 4,200,000.00
เทศบาลตำบลบางพูน    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลบางพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097349072) | งบประมาณ 12,000,000.00
กรมการขนส่งทางบก    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมบำรุงและเทียบค่าเครื่องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097342514) | งบประมาณ 5,482,743.00
กรมการขนส่งทางบก    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาสอบเทียบและบริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษา แก้ไขเครื่องตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสงแบบไหลผ่านบางส่วน (Partial Flow Opacity) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 92 ชุด ตามโครงการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา ฝุ่นละออง PM 2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097339350) | งบประมาณ 6,319,020.00
กรมการปกครอง    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างพัฒนา Platform กลางการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ online ของกรมการปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097339134) | งบประมาณ 4,332,000.00
การไฟฟ้านครหลวง    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อAluminum suspension clamp for 400 sq.mm AAC (code 6165-179-80000) จำนวน 1,300 ชุด ตามรหัสจัดหาเลขที่ MP5-8953-MGX ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097332792) | งบประมาณ 731,874.65
กรุงเทพมหานคร    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนสำนักงานเขต จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097278005) | งบประมาณ 24,462,219.00
จังหวัดอ่างทอง    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097275673) | งบประมาณ 1,364,000.00
กรมธุรกิจพลังงาน    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษา จำนวน 4 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097264320) | งบประมาณ 5,132,000.00
โรงพยาบาลพุทธมณฑล    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจหาปริมาณฮีโมโกลบินเอวันซีในเม็ดเลือดแดง(HbA1c) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097260274) | งบประมาณ 894,600.00
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ตลับชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาอัตโนมัติระบบปิด สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097258735) | งบประมาณ 2,400,000.00
สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา (Digital imaging system for pathologic gross) สถาบันพยาธิวิทยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097257694) | งบประมาณ 1,498,000.00
กรมการขนส่งทางบก    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการวงจรสื่อสารข้อมูลสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามโครงการสนับสนุนการบริหารความปลอดภัยด้วยระบบอินเทอร์เน็ตของทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ระบบที่ต้องมีการดำเนินการต่อเนื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097254421) | งบประมาณ 11,063,250.00
การประปานครหลวง    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างสำรวจจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำพื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ภายใต้อิทธิพลการจ่ายน้ำของเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน จำนวน 1 งาน เลขที่ สร14-04(65) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097252866) | งบประมาณ 1,925,415.96
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบแรงบิดพลวัต (Dynamic Torsion Testing Machine) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097241167) | งบประมาณ 8,000,000.00
กรมควบคุมโรค    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097227213) | งบประมาณ 2,000,000.00
โรงพยาบาลราชวิถี    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูก (Bone Mineral Densitometer) โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097226929) | งบประมาณ 6,100,000.00
กรมควบคุมโรค    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบ Leased Line จำนวน ๑ ระบบ กรมควบคุมโรค ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097226920) | งบประมาณ 1,920,000.00
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097224871) | งบประมาณ 4,640,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อตู้ดูดควันไอสารเคมี (Fume Hood) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097192511) | งบประมาณ 700,000.00
องค์การเภสัชกรรม    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสังเคราะห์ปฏิกิริยาเคมีแบบคู่ขนาน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097191549) | งบประมาณ 5,350,000.00
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถมินิบัส ๒๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097181020) | งบประมาณ 2,100,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097178706) | งบประมาณ 950,000.00
องค์การเภสัชกรรม    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องผสมสารสำหรับถุงผสมชนิดใช้ครั้งเดียว (ปริมาตรไม่น้อยกว่า 100 ลิตร) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097169134) | งบประมาณ 2,707,100.00
เทศบาลตำบลท่าข้าม    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบเครื่องและติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097136883) | งบประมาณ 995,000.00
ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงวิศวกรรมในอาคาร ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097135896) | งบประมาณ 506,000.00
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท.)    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อสายนำสัญญาณพร้อมติดตั้งสถานีทุ่งสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097135791) | งบประมาณ 5,000,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลางใช้ในราชการ (รถตู้) จำนวน 5 คัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097102925) | งบประมาณ 7,425,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อข้อต่อสามทางใช้ในการแพทย์ (Three - way stopcock for medical use) จำนวน 110,000 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097072573) | งบประมาณ 836,000.00
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยากายวิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097011772) | งบประมาณ 3,000,000.00
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบทะเบียบสมาชิกสำหรับเครือข่าย และโมบายแอพพลิเคชัน/เว็บแอปพลิเคชัน ให้สอดคล้องกับจำนวนสมาชิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087644468) | งบประมาณ 5,000,000.00
จังหวัดนครปฐม    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดวินิจฉัยภาพสำหรับรังสีแพทย์ ขนาด 5 ล้านพิกเซล จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087523924) | งบประมาณ 2,000,000.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบและการบริการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087515160) | งบประมาณ 5,000,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อพัสดุรอง งบผู้ใช้ไฟ ปี 2564 ประเภทอุปกรณ์สายยึดโยง จำนวน 18 รายการ (64IAHEB019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087511872) | งบประมาณ 10,449,620.00
กรุงเทพมหานคร    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตน์ ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087459688) | งบประมาณ 1,358,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อแผ่นเช็ดฆ่าเชื้อ จำนวน 7,800 กระปุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087404224) | งบประมาณ 1,669,500.00
องค์การเภสัชกรรม    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการละลายยาแบบ 8 หลุม อัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087371467) | งบประมาณ 5,564,000.00
สำนักงานศาลยุติธรรม    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเสื้อเกราะกันกระสุน ระดับ 3 จำนวน 260 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087254375) | งบประมาณ 11,700,000.00
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดและวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Body composition measurement) สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087232520) | งบประมาณ 1,290,000.00
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087097417) | งบประมาณ 533,370.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087052600) | งบประมาณ 2,953,800.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087049619) | งบประมาณ 10,616,800.00
กรมการแพทย์    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่าโครงการเช่าอุปกรณ์เครื่องพิมพ์ จำนวน ๓๐๓ เครื่อง ระยะเวลา ๓๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077547232) | งบประมาณ 27,000,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุทยานเทคโนโลยีวิทยาเขตระยอง (มาบตาพุด) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077523552) | งบประมาณ 2,791,800.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศแบบควบคุมความชื้น จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077448857) | งบประมาณ 2,621,500.00
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างผ้าห่มกันหนาวพร้อมบรรจุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077099126) | งบประมาณ 950,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    20 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมระบบโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ด้วยแผงหน้าจอสัมผัสสำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานขั้นสูง 8 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077020278) | งบประมาณ 1,794,600.00
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี    17 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097512095) | งบประมาณ 606,000.00
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน    17 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับเด็กและเยาวชน สพ.นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097511649) | งบประมาณ 640,575.00
กรุงเทพมหานคร    17 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097509586) | งบประมาณ 1,185,900.00
จังหวัดอ่างทอง    17 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097506774) | งบประมาณ 450,000.00
โรงพยาบาลบางปะกง    17 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาเช่าชุดรับรังสีและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลชนิดไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097506228) | งบประมาณ 720,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ (e-GP) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097504552) | งบประมาณ 1,047,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต    17 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097503036) | งบประมาณ 854,000.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    17 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องสแกน ๓ มิติ สำหรับชิ้นส่วนต้นแบบพกพา จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097502727) | งบประมาณ 1,000,000.00
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา    17 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุอาหารดิบ อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุงแบบราคาคงที่ (ไม่จำกัดปริมาณ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097501088) | งบประมาณ 1,238,080.00
จังหวัดฉะเชิงเทรา    17 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อแก๊สทางการแพทย์ แก๊สออกซิเจนเหลว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097496779) | งบประมาณ 4,136,000.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    17 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านปริมาณสารบนแผ่นวิเคราะห์ (Densitometer, Imaging analyzer) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097494863) | งบประมาณ 590,000.00
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    17 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างผลิตผ้าลายขัดฟอกขาว(พธ.1437) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097493936) | งบประมาณ 2,894,350.00
องค์การจัดการน้ำเสีย    17 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเพื่อเข้าควบคุมดูแลและเดินระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097491651) | งบประมาณ 1,212,720.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    17 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดทดลองฝึกปฏิบัติการเครื่องมือและระบบการวัด จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097490770) | งบประมาณ 1,996,000.00
กรุงเทพมหานคร    17 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบการแจกและควบคุมหมายเลข IP Address ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097489759) | งบประมาณ 2,571,500.00
มหาวิทยาลัยมหิดล    17 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาจ้างบริการดูแลรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097489087) | งบประมาณ 1,041,300.00
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด    17 ก.ย. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจอ LCD Monitor จำนวน 125 ชุด เพื่อเป็นอะไหล่ของระบบ TMCS และ SBADMA Upgrade ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64097488503) | งบประมาณ 3,568,125.00