สินเชื่อประมูลงานราชการ | บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด สินเชื่อธุรกิจ จัดกิจกรรม อีเว้นท์ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐ

สินเชื่อจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

  สมัครสินเชื่อ  

สินเชื่อประมูลงานราชการ

สินเชื่อประมูลงานราชการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ยื่นซองประกวดราคา โครงการของรัฐ สมัครสินเชื่อประมูลงานราชการ

    สินเชื่อค้ำประกันยื่นประมูลอิเล็คทรอนิก ,หนังสือค้ำประกัน ,e-bidding ,งานจัดซื้อจัดจ้าง ,เสนอราคาให้หน่วยงานราชการ(ในรายที่เคยมีผลงาน)
    สินเชื่อเพื่อซื้อของจ่ายซัพพลายเออร์ต่างๆ ซึ่งใช้ในระหว่างทำงาน เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานราชการ
    สินเชื่อเพื่อจ่ายค่าแรงคนงาน ในระหว่างทำงาน
    สินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงิน สามารถสมัครสินเชื่อโอนสิทธิ์การรับเงินได้ ทำให้ได้เงินเพื่อขยายธุรกิจต่อเนื่องได้เลย
    สามารถออกแบบสินเชื่อตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ แต่ละโครงการได้ไม่จำกัด ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์
    บริษัทเปิดใหม่ สมัครสินเชื่อได้
    งานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกหน่วยงาน หากท่านมี TOR งานที่จะทำ สามารถติดต่อเตรียมสินเชื่อก่อนได้ เมื่อท่านได้สัญญาทำงานจัดซื้อจัดจ้างแล้ว จะได้เบิกเงินทำงานได้สะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้การทำงานคล่องตัวส่งมอบงานโครงการต่างๆ ได้ตามสัญญา


   บริษัท เอส แคปปิตอล จำกัด ยินดีสนับสนุนเงินทุนธุรกิจ ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ ประกวดราคา จัดซื้อจัดจ้าง กับ ธุรกิจที่ รับทำงานให้ภาครัฐ และ รัฐวิสาหกิจ ทุกกระทรวง กรม กอง สำนักงาน ฯ รวมทั้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับ จังหวัด อบจ. เทศบาล อบต. ฯ เอส แคปปิตอล ให้สินเชื่อประมูลงานราชการ เพื่อให้ธุรกิจ มีความคล่องตัว ทำงานส่งมอบงานให้หน่วยงานราชการ ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถรับงาน หลายงานพร้อมกันได้ สามารถยื่นซอง ประมูลงาน จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีอยู่ตลอดได้ต่อเนื่อง ไม่ต้องรอ การจ่ายเงินของภาครัฐ ซึ่งจ่ายแน่นอน แต่อาจมีขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ลักษณะธุรกิจที่มีโอกาสผ่านการพิจารณาสูง
   1.) ผู้ขอสินเชื่อมีประสบการณ์ ในงานที่กำลังทำ
   2.) งานที่ทำมีกำไร
   3.) งานที่ทำมีคุณภาพ สามารถส่งมอบงานได้ตามสัญญา
   4.) ผู้ว่าจ้างมีงบประมาณ จ่ายชำระ เมื่อครบกำหนด

    *หากธุรกิจของท่านเข้าเงื่อนไขของบริษัท ฯ ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ขั้นตอนง่ายๆในการสมัครสินเชื่อ

กรุณาลงทะเบียนเพื่อสมัครสินเชื่อค่ะ
งานประมูลราชการที่น่าสนใจ
จังหวัดฉะเชิงเทรา    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087095504) | งบประมาณ 2,000,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่าจ้างเช่าลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ English Discoveries ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087095341) | งบประมาณ 1,480,000.00
กรมพลาธิการทหารอากาศ    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อตู้เหล็กเก็บอุปกรณ์เคมีบานกระจกเปิด - ปิด จำนวน ๒ รายการ (หนังสือแจ้งความต้องการที่ ๘๗๑/๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087094944) | งบประมาณ 5,945,500.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087081018) | งบประมาณ 2,500,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Club Networking) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087076426) | งบประมาณ 1,000,000.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน ๑๑ อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087070620) | งบประมาณ 1,343,683.56
กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานติดตั้งและบริการตรวจซ่อมโทรศัพท์ จำนวน 15 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087063351) | งบประมาณ 1,124,088.50
กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องมือตรวจซ่อมเสาเทาเออร์ จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087062031) | งบประมาณ 1,353,849.60
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่าเครื่องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ (Cloud Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087053302) | งบประมาณ 3,511,740.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087048886) | งบประมาณ 1,286,100.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างทำเคาน์เตอร์พร้อม Chargers สำหรับผู้โดยสาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087048875) | งบประมาณ 788,911.00
สถาบันประสาทวิทยา    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กพิเศษ ชนิดปลายสายลวดเป็น Nitinol hypotube ขนาด ๐.๐๑๔ นิ้ว จำนวน ๗๕ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087041679) | งบประมาณ 898,800.00
สถาบันประสาทวิทยา    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดในสมองสำหรับการดูดลิ่มเลือดในสมอง จำนวน ๓๕ เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087041162) | งบประมาณ 1,438,080.00
สถาบันประสาทวิทยา    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดหลอดเลือดในสมองพร้อมกระบอกพลาสติกใสสำหรับเก็บลิ่มเลือด จำนวน ๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087036082) | งบประมาณ 3,745,000.00
กรุงเทพมหานคร    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087016384) | งบประมาณ 800,000.00
การเคหะแห่งชาติ    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาและควบคุมขบวนการบำบัดน้ำเสีย บริเวณโรงบำบัดน้ำเสีย (E5) ภายในโครงการเมืองใหม่บางพลี วาระที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087010525) | งบประมาณ 1,029,641.04
จังหวัดสมุทรปราการ    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจโรคโควิด 19 อัตโนมัติ จำนวน 1,800 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077538759) | งบประมาณ 2,700,000.00
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดสื่อและอุปกรณ์โครงการพัฒนาแนวทางการนำเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์นวัตกรรม ผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-base learning) เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้เรียนให้พร้อมต้อการดำรงชีวิตในเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077515023) | งบประมาณ 2,179,400.00
โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดสื่อและอุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง และทักษะดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077514818) | งบประมาณ 2,000,000.00
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดฝึกโครงสร้างอากาศยานสมัยใหม่ composite แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077482969) | งบประมาณ 6,560,000.00
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อHOLOLEN 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077479497) | งบประมาณ 880,000.00
การกีฬาแห่งประเทศไทย    5 ส.ค. 2564
      จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และแผนพัฒนาเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา (ระดับจังหวัด-ระดับชาติ-ระดับอาเซียน) พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (เลขที่โครงการ : 64077465723) | งบประมาณ 1,200,000.00
กรุงเทพมหานคร    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก เพื่อใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077450982) | งบประมาณ 3,055,840.00
โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดทำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077443469) | งบประมาณ 1,586,650.00
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077417347) | งบประมาณ 5,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจทางเดินท่อน้ำดีระหว่างผ่าตัด 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077354854) | งบประมาณ 1,100,000.00
กรมการจัดหางาน    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์แบบใบอนุญาตทำงานที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์และใบอนุญาตทำงานที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (บต.๓๙.) เล่มสีน้ำเงิน จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077341882) | งบประมาณ 12,000,000.00
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ Application Software ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077327610) | งบประมาณ 20,337,000.00
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายในร่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077325048) | งบประมาณ 18,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องรักษาโรคจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ชนิดแสงสีเขียวแบบแพทเทิร์น 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077322508) | งบประมาณ 3,500,000.00
จังหวัดนนทบุรี    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077319383) | งบประมาณ 5,310,000.00
การประปานครหลวง    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุคลื่น FM 100 MHz. เลขที่ จท.53/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077311248) | งบประมาณ 1,284,000.00
การประปานครหลวง    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจัดหาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานยานยนต์ในหน่วยงานสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) และสายงานรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) เลขที่ จท.7/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077302086) | งบประมาณ 35,966,209.66
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์สารสนเทศสำรอง ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077286253) | งบประมาณ 13,000,000.00
กรุงเทพมหานคร    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก พร้อมชุดตรวจรักษาโพรงไซนัสรอบจมูกและชุดประมวลสัญญาณวิดีทัศน์โดยใช้แสงแบบ LED รายละเอียดสูง 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077282423) | งบประมาณ 1,939,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อพร้อมติดตั้ง ชุดเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077263615) | งบประมาณ 43,134,381.42
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077260752) | งบประมาณ 738,300.00
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077258218) | งบประมาณ 1,498,000.00
การประปานครหลวง    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายเสมือนแบบกระจาย เลขที่ จท.42/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077179707) | งบประมาณ 4,162,300.00
การประปานครหลวง    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยที่อาคารสำนักงานใหญ่และอาคารใกล้เคียง เลขที่ จท.3/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077177967) | งบประมาณ 10,697,169.97
เทศบาลตำบลบางเมือง    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด 8 นิ้ว แบบลากจูง จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077018485) | งบประมาณ 8,500,000.00
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเตียงนอนผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๔ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067485074) | งบประมาณ 640,000.00
โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์)    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067310248) | งบประมาณ 880,000.00
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน (4 กลุ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64067080814) | งบประมาณ 17,424,000.00
กรุงเทพมหานคร    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle bus) เส้นทาง ดินแดง - BTS สนามเป้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127212090) | งบประมาณ 28,629,000.00
กรุงเทพมหานคร    5 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างโครงการให้บริการนำส่งผู้โดยสารเข้าสู่ระบบขนส่งทางราง โดยรถเวียน (Shuttle bus) เส้นทางชุมชนเคหะร่มเกล้า - ARL ลาดกระบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127211939) | งบประมาณ 25,559,000.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องวัดค่าอิมพีแด๊นซ์สำหรับวัสดุเซรามิก จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087079768) | งบประมาณ 1,600,000.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยสำหรับการพัฒนาชีวภัณฑ์ทางด้านเกษตรอินทรีย์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087079107) | งบประมาณ 1,926,000.00
กรมส่งเสริมการเกษตร    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ สวนหย่อมและสนามหญ้า ในบริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค. 65 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087074384) | งบประมาณ 558,500.00
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087074327) | งบประมาณ 3,052,800.00
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ เครื่องวัด hall characterization system จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087072111) | งบประมาณ 1,599,900.00
กองพลที่ 1 รักษาพระงอค์    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุงานซ่อมปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์ฝึก โรงเรียนจิตอาสา ๙๐๔ แปลงที่ ๒ (พื้นที่บางเขน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087071805) | งบประมาณ 1,037,714.00
กองทัพบก โดย กรมการทหารสื่อสาร    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อสป.สาย ส. รายการแบตเตอรี่แห้ง, วัตถุดิบผลิตแบตเตอรี่ และชุดกล่องแบตเตอรี่แห้ง ทดแทนการรองจ่ายให้กับ กกล.ทบ. ที่สนับสนุน กอ.รมน.ภาค ๔ สน. เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087070374) | งบประมาณ 7,238,295.05
จังหวัดสมุทรปราการ    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้ออาหารเพาะเชื้อในเลือด ที่ใช้ได้กับเครื่องเพาะเชื้อในเลือดอัตโนมัติ จำนวนประมาณ 20,000 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087070293) | งบประมาณ 1,880,000.00
กองทัพบก โดย กรมการทหารสื่อสาร    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อสป.สาย ส. ทดแทนการรองจ่าย สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยของ นขต.ทภ.๑ และ ศร.พัน.๑ เป็นแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087069041) | งบประมาณ 6,679,496.00
กองบัญชาการกองทัพไทย    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างผลิตรองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดำเชือกพร้อม สำหรับนายทหารประทวน (ชาย - หญิง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087068821) | งบประมาณ 1,221,060.00
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานซอฟต์แวร์ระบบ Private Cloud (VMWare) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087068786) | งบประมาณ 1,500,000.00
ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างทำจัดหาหลอดไฟสัญญาณและโคมสัญญาณสำหรับเครื่องกั้นถนน จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087064212) | งบประมาณ 4,914,600.00
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สารเคมี จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087062838) | งบประมาณ 890,775.00
กรมการขนส่งทหารบก    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการขนส่งสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก แบบราคาคงที่แต่ไม่จำกัดปริมาณ (Open End) ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087053515) | งบประมาณ 4,009,198.22
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการ ชุดทดสอบแรงม้าของเครื่องยนต์ แบบ Chassis Dynamometer จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087050464) | งบประมาณ 2,500,000.00
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเว็บไซต์เพื่อนภาคี ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087045594) | งบประมาณ 1,000,000.00
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างแพทย์ ประจำสำนักงานใหญ่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087042861) | งบประมาณ 729,000.00
เทศบาลเมืองบางแก้ว    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อลิฟท์ สำหรับซ่อมบำรุงไฟฟ้าภายในอาคาร แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087027961) | งบประมาณ 700,000.00
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087018522) | งบประมาณ 2,742,200.00
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087014712) | งบประมาณ 1,500,000.00
การเคหะแห่งชาติ    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจัดทำของที่ระลึกผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 จำนวน 35 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087014339) | งบประมาณ 1,460,000.00
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารเรียนและปฏิบัติการ(9 ชั้น) และอาคารบรรยายรวม คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087013381) | งบประมาณ 1,550,000.00
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการตรวจติดตาม กำกับดูแลและประสานงานเกี่ยวกับคดีในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087012791) | งบประมาณ 3,509,600.00
เทศบาลเมืองบางแก้ว    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ติดตั้งพร้อมไฟฉุกเฉินและกล่องเสียง (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64087008328) | งบประมาณ 1,379,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาต้นไม้ พื้นที่สวน ทำความสะอาดถนน และกำจัดวัชพืชในคูคลอง ศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077558490) | งบประมาณ 1,800,000.00
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการ Line Official Account จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077555476) | งบประมาณ 1,100,000.00
การประปานครหลวง    4 ส.ค. 2564
      ซื้อพร้อมติดตั้ง Sludge Drain Valve และ Electric Actuator สำหรับถังตกตะกอนหมายเลข 17 และ 18 โรงงานผลิตน้ำบางเขน เลขที่ ซล.(ฝผข)๑๑/๒๕๖๕ (เลขที่โครงการ : 64077554570) | งบประมาณ 2,354,000.00
กรุงเทพมหานคร    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดความคมชัดสูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077526705) | งบประมาณ 5,000,000.00
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดเสื้อกาวน์ตาป้องกันการติดเชื้อ แบบปราศจากเชื้อ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ จำนวนเฉลี่ย 20,500 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077524233) | งบประมาณ 1,435,000.00
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลระบบงานวิศวกรรมและบริหารกายภาพ อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077522322) | งบประมาณ 2,927,520.00
เทศบาลเมืองลาดสวาย    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ( ระบบ Inverter ) สำนักปลัดเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077514075) | งบประมาณ 2,290,900.00
สำนักงานประกันสังคม    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างจ้างพิมพ์ใบแจ้งการประเมินเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี ๒๕๖๕ (กท.26 ก) และแบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20 ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077513337) | งบประมาณ 1,072,400.00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077507118) | งบประมาณ 595,400.00
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองบางรักพัฒนา หมู่ที่ 6 , 9 , 10 และหมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077504074) | งบประมาณ 8,300,000.00
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการ พ.ร.บ. รุกทั่วไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077500158) | งบประมาณ 12,000,000.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ น้ำดื่มบรรจุขวด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077490686) | งบประมาณ 4,800,000.00
กรุงเทพมหานคร    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูงพร้อมการันตีปริมาตรอากาศ และชนิดดั้งเดิมแบบควบคุมความดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077486587) | งบประมาณ 1,700,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077483725) | งบประมาณ 18,550,000.00
เทศบาลตำบลบางขนาก    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077478367) | งบประมาณ 854,000.00
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อSILK BRAIDED NON-ABSORBABLE SUTURE จำนวน 13 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077477282) | งบประมาณ 860,087.40
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อ (Incubator) จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077477120) | งบประมาณ 800,000.00
การเคหะแห่งชาติ    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่ารถกระบะสำเร็จรูป ที่นั่ง 2 ตอน 4 ประตู จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077473594) | งบประมาณ 3,339,600.00
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบท่อน้ำนอกอาคาร และระบบสูบส่งน้ำเสีย ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077472189) | งบประมาณ 1,999,999.92
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อยา COLISTIMETHATE SOD. 150 MG INJ จำนวน 1 รายการ (ย.1840/64) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077469614) | งบประมาณ 1,040,000.00
โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านบริการผู้ป่วย (กลุ่มรายการ Accessory) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077468961) | งบประมาณ 3,300,000.00
สำนักงานสถิติแห่งชาติ    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077457708) | งบประมาณ 1,755,000.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อรถไฟฟ้าแบบยืน ๒ ล้อ จำนวน ๓๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077450706) | งบประมาณ 15,934,440.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนให้บริการแรงงานภายนอกปฏิบัติหน้าที่ขับรถพยาบาลฉุกเฉินและสนับสนุนบริการทางการแพทย์ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077437651) | งบประมาณ 6,377,662.41
กรมธนารักษ์    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักบนสายพานชั่งได้ไม่น้อยกว่า 25 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077425341) | งบประมาณ 2,434,200.00
การยาสูบแห่งประเทศไทย    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาสายสัญญาณและอุปกรณ์ระบบเครือข่าย ยสท.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077412151) | งบประมาณ 8,874,152.00
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาเช่ารถยนต์บรรทุกเล็กแบบ DOUBLE CAB ๔ ประตู (๔x๒) จำนวน ๑๖ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077393189) | งบประมาณ 15,831,720.00
กรุงเทพมหานคร    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (Complete Blood Count CBC) ด้วยเครื่องนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ จำนวน 32,000 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077379468) | งบประมาณ 1,024,000.00
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานด้านช่าง ณ ส่วนบำรุงรักษา (บทอ.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077336749) | งบประมาณ 3,416,467.20
จังหวัดสมุทรสงคราม    4 ส.ค. 2564
      ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วย ของโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077324616) | งบประมาณ 4,745,000.00